Starý Hrozenkov

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Starý Hrozenkov – sever

Starý Hrozenkov – sever

1

C/C

agrbrownfield

bývalé centrum sadařství

mimo intravilán obce směrem na Žítkovou v bývalých sadech

Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov – centrum

2, 3

B/B

obecní areál

bývalý zemědělský objekt

 

Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov – jih

4, 5, 6

A/A

CS Farma Starý Hrozenkov, ekologické hospodářství

bývalý areál JZD

seník, dílny, sklady, stáje

Vyškovec

 

7, 8

B/A

CS Farma Starý Hrozenkov, ekologické hospodářství

bývalý areál JZD

seník, dílny, sklady, stáje

Žítková

Žítková – centrum

9, 10

B/A

zemědělec Lebánek Vojtěch

kravín JZD

kravín

Žítková

Žítková – jih

11, 12, 13

B/A–B

smíšený provoz několik subjektů

bývalý rozsáhlý areál JZD

sklady, kravíny, seníky a dílny

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13

Starý Hrozenkov

Zemědělský půdní fond

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Zemědělský půdní fond (zemědělská půda) je jedna ze základních kategorií struktury půdního fondu každého území. Dalšími kategoriemi jsou lesní plochy (lesy) a ostatní (zastavěné plochy, vodní plochy, komunikace apod.) Zemědělský půdní fond, tedy souhrn všech zemědělsky využívaných ploch, tvoří orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady). Zastoupení jednotlivých složek zemědělského půdního fondu je ovlivněno přírodními podmínkami daného území.

Rozdíly ve vnitřní struktuře půdního fondu, jakož i jeho vývojové proměny, jsou způsobeny jednak přírodními podmínkami daného území, jednak působením člověka, tedy způsobem, jakým dané území využívá. Struktura půdního fondu tak vypovídá o vzájemném vlivu přírodní a socioekonomické sféry v území. 

Orná půda Lesní porosty

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku v období 1845–2010
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy lesních ploch v Česku v období 1845–2010
Index vývoje lesních ploch, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Trvalé travní porosty
Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP) v Česku v období 1845–2010
Index vývoje TTP, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Cíle

Cílem je dokumentovat vývojové změny v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu v modelových územích. Hodnoceny jsou zejména změny v rozloze dvou hlavních kategorií zemědělského půdního fondu, tedy orné půdy a trvalých travních porostů.

Data a metody

Pro hodnocení změn v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu byla použita databáze LUCC Czechia, která byla vytvořena na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlov v Praze.

Výsledky

Oblast leží těsně u hranice se Slovenskem. Přírodní osou území je hraniční hřeben Bílých Karpat o nadmořské výšce přes 700 m a potoky Drietomice a Krátkovský potok vytékající z hor a ústící jako Drietoma do slovenského Váhu. Oblast byla osídlená poměrně pozdě, a to ze slovenské strany, což spolu s periferní polohou umožnilo vznik specifické kultury, nářečí a také zpoždění modernizace, která dříve proběhla v území západně od hraničního hřebene. Podél potoků jsou soustředěny obytné domy a částečně také orná půda. Rozsah trvalých travních porostů dosáhl maxima v roce 1845, dnes v jádru území dosahuje kolem čtvrtiny z celkové rozlohy. Největší podíl orné půdy v oblasti dosahují obce na severozápadě, na vnitrozemské straně dosahují hřebeny až do výšek 550 m n. m. Lesní plochy území dominují, na severu oblasti tvoří i přes polovinu rozlohy jednotlivých SÚJ.

ZPF orná půda ZPF trvalé travní porosty ZPF  lesní plocha

Podíl orné půdy na výměře
zemědělského půdního fondu (v %)

Podíl trvalých travních porostů
na výměře zeměděl. půdního fondu (v %)

Podíl lesních ploch na celkové
výměře katastru (v %)

Literatura

  • BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3, ČGS, Praha.
  • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Springer.
  • Databáze LUCC Czechia. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

Starý Hrozenkov

Přírodní podmínky pro zemědělství

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Přírodní podmínky pro zemědělské hospodaření jsou souhrnem mnoha dílčích ukazatelů. Ovlivňují je zejména půdní a klimatické podmínky a charakter reliéfu. Souhrnně lze přírodní podmínky pro zemědělské hospodaření vyjádřit produkční schopností zemědělské půdy a průměrnou úřední cenou zemědělské půdy.

Produkční schopnost Česko Cena ZP Česko
Produkční schopnost zemědělské půdy (v bodech)
Číslo udává vztah k nejúrodnější BPEJ v Česku (= 100 bodů)
Úrodnost zemědělské půdy
(průměrná cena zemědělské půdy v Kč na 1 m2)

Cíle

Cílem je dokumentovat a zhodnotit přírodní podmínky jednotlivých modelových území pro zemědělské hospodaření. Pro hodnocení jsme zvolili syntetické ukazatele, které v sobě zahrnují jednotlivé dílčí složky přírodních předpokladů (půdní, klimatické, charakter reliéfu).

Data a metody

Produkční schopnost zemědělské půdy se udává v bodech, přičemž bodové ohodnocení konkrétní územní jednotky udává vztah k nejúrodnější bonitované půdně ekologické jednotce v Česku, která má hodnotu 100 bodů. Územní jednotka s bodovým ohodnocením 50 má tak poloviční úrodnost ve srovnání s nejúrodnější bonitovanou půdně ekologickou jednotkou. Druhým použitým ukazatelem vyjadřujícím úrodnost zemědělské půdy je průměrná cena jednoho m2 zemědělské půdy, která je stanovena na základě diferenciace bonitovaných půdně ekologických jednotek a vyjadřuje proto úrodnost zemědělské půdy (nejedná se tak o cenu tržní). 

Produkční schopnost  Cena ZP 
Produkční schopnost zemědělské půdy (v bodech)
Číslo udává vztah k nejúrodnější BPEJ v Česku (= 100 bodů)

Úrodnost zemědělské půdy
(průměrná cena zemědělské půdy v Kč na 1 m2)

Výsledky

Oblast leží těsně u hranice se Slovenskem. Přírodní osou území je hraniční hřeben Bílých Karpat o nadmořské výšce přes 700 m a potoky Drietomice a Krátkovský potok vytékající z hor a ústící jako Drietoma do slovenského Váhu. Oblast byla osídlená poměrně pozdě, a to ze slovenské strany, což spolu s periferní polohou umožnilo vznik specifické kultury, nářečí a také zpoždění modernizace, která dříve proběhla v území západně od hraničního hřebene. Přírodní podmínky odpovídají členitému charakteru území, ve vyšších polohách jsou srážky až kolem 1 000 mm/rok, teploty o 2–3 stupně nižší než v údolích potoků, kde dochází hlavně v zimním období k inverzím. Produkční schopnost zemědělské půdy je podprůměrná, dosahuje ke 40 bodům, úřední cena v jádrovém území kolem Hrozenkova dosahuje hodnot jen kolem 2 Kč/m2, za horským hřebenem na západě kolem 4 Kč/m2.

Použitá literatura a zdroje

  • BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3, ČGS, Praha.
  • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Springer.
  • Databáze LUCC Czechia. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.