Boletice Klet

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Českého středohoří

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý neovulkanický reliéf Českého středohoří

zásadní, určující

Neovulkanické kupy Milešovky a Kletečné na pohledovém horizontu, další vulkanické vrchy a kopce často se skalními výchozy neovulkanitů

zásadní, určující

Hluboké průlomové údolí Labe s příkrými zarostlými stráněmi, často s kamennou a balvanitou sutí

zásadní, určující

Skalní vyhlídky na horní hraně labského údolí

doplňující

Skalnaté rokle s drobnými vodopády (vodopád Moravanského potoka)

doplňující

Pás sníženého rovinatého reliéfu západně od Dubic

významná

Listnaté lesy a křovinaté porosty Českého středohoří na příkrých svazích labského údolí i neovulkanických vrchů, barevný podzimní aspekt listnatých lesů a křovin

zásadní, určující

Kostel sv. Barbory v Dubicích na hraně labského údolí jako zdaleka viditelná krajinná dominanta

významná

Dopravní koridor labského údolí s hlavní silnicí a rychlíkovou železniční tratí na obou březích

významná

Chatová, rodinná a vilová zástavba na svazích labského údolí v Dolních Zálezlech – domy obklopené bujnou zelení stromů a keřů

významná

Sudetský typ starších venkovských domů ve vesnicích

významná

Nová zástavba v Dubicích – zábor orné půdy na rovině

doplňující

Zemědělské využívání jako orná půda v pásu sníženého reliéfu západně od Dubic

významná

Rozsáhlé pastviny na místě dřívějších polí a ovocných sadů ve vyšším a členitějším reliéfu u Moravan a Stebna

významná

Hustá síť turistických značených cest v turisticky atraktivním území  

doplňující