Boletice Klet

Současný krajinný ráz krajiny zaniklého sadařství v Českém středohoří

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Českého středohoří

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz modelového území je dominantně ovlivněn charakteristickým neovulkanickým reliéfem Českého středohoří včetně hlubokého průlomového údolí Labe a dále způsobem využívání krajiny, jejím krajinným pokryvem včetně zástavby. Zatímco základní rysy neovulkanického reliéfu  - kuželovité i jinak tvarované kopce, skalní výchozy s mrazovými sruby a na ně navazujícími sutěmi, příkré stráně a srázy labského údolí se v historické době nijak nezměnily, způsob využívání krajiny doznal významných změn. Na příkrých svazích a skalnatých stráních sice stále rostou listnaté lesy a křoviny, na zemědělské půdě však zmizely donedávna rozšířené ovocné sady ve prospěch orné půdy a trvalých travních porostů.

K extenzifikaci využívání krajiny došlo především ve vyšším a svažitějším terénu v okolí Moravan a Stebna, zatímco snížený pás rovinatého reliéfu západně od Dubic je využitý především jako orná půda. Po stagnaci osídlení po odsunu německého obyvatelstva dochází v posledních letech k nové výstavbě a rozšiřování zástavby na zemědělskou půdu v obci Dubice. Důvodem je blízkost velkého města Ústí nad Labem s možností snadného dojíždění a přitom bydlení ve zdravém a pěkném přírodním prostředí. Současně ale řada starších domků ve vesnicích slouží jako rekreační obydlí k individuální rekreaci.