Český les

Detailní fotorealistické modely - stránka obsahuje zkopírovaný obsah pro pracovní verzi

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Mušov dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • mapový podklad Topo S-1952,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných z topografické mapy S-1952. Rozměr modelu bys definován pomocí měřítka na mapovém listu.
 • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu. Výsledný model obsahuje 37 budov.
 • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Mušov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

2 2A
   
3 3A
   
4 4A
   
5 5A
   
6 6A
   
1 1A
  1B

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Mušov

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Mušov


Použitá literatura a zdroje

Český les

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tachovské části Sudet tvoří katastry Jedlina a Stará Knížecí Huť. Vývoj krajiny výrazně poznamenaly historické události 20. století, kdy území, jehož hospodářství bylo založeno na sklářské výrobě a lesnictví, bylo po druhé světové válce prakticky vysídleno a většina osad zanikla. Hospodářská funkce krajiny tak zanikla a příhraniční pásmo mělo využití primárně vojenské. Během více jak 40 let, kdy bylo území nepřístupné, zde vznikly cenné ekosystémy (lesní, mokřadní) vyžadující citlivý ochranářský přístup. Po pádu železné opony se v území obnovila těžba dřeva i přeshraniční turistika.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Na snímku z roku 1954 jsou patrné pozůstatky dnes zaniklých obcí Jedlina a Nová Huť. V neobývaném a hospodářsky nevyužívaném příhraničním pásmu došlo k výraznému rozšíření lesních ploch, zániku cestní sítě a enkláv využívaných pro pastvu a samozásobitelské zemědělství. Dnešní funkce území je převážně přírodoochranná. Z ekonomického hlediska je důležitá těžba dřeva a hospodaření na loukách (pasení dobytka a sečení trávy). Jiné zemědělské využití krajina nemá. Rostoucí význam má přeshraniční turistika, i když zatím v této zájmové oblasti není podpořena větší infrastrukturou např. ve formě ubytovacích kapacit (v modelovém území se nachází jediné větší sídlo Stará Knížecí Huť).

Modely krajiny
1954
 
Modely krajiny
2019

 

Katastrální území Jedlina a Stará Knížecí Huť v letech 1954 a 2019

Podkladová data © ČÚZKOrtofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje

 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012) http://cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about
 • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz

Český les

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny