Trutnovsko

Fyzickogeografická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Zdeněk Lipský

Radvanice u Trutnova: zaniklá hornická krajina

Radvanice leží v severovýchodních Čechách blízko státní hranice s Polskem, podle horopisného členění na rozhraní Krkonošské oblasti (IVA) a Orlické oblasti (IVB). Větší část území patří geomorfologickému okrsku IVB-1A-3 Jestřebí hory, které tvoří západní okraj geomorfologického celku IVB-1 Broumovská vrchovina. Východně od Jestřebích hor přes Chvaleč, Radvanice a Jívku se táhne úzký pás nižšího reliéfu geomorfologického okrsku IVB-1A-2 Radvanická vrchovina.

Geologická stavba je poměrně složitá. Morfologicky výrazný hřbet Jestřebích hor budují tvrdé karbonské slepence, dále se v podloží vyskytují karbonské a permské pískovce a jílovce. V permokarbonských sedimentech se nacházejí sloje černého uhlí, které byly do nedávna hornicky těženy v dolech u Radvanic. Východně od Radvanicka začíná oblast Broumovska tvořená křídovými sedimenty.

Reliéf v nadmořské výšce 500 – 740 m má charakter členité vrchoviny. Převládají dlouhé táhlé svahy se sklonem 5 – 15°, místy se vyskytují prudké svahy se sklonem 15 – 25°. Údolí mají tvar široce rozevřeného písmene V s velmi úzkou, mnohdy nevýraznou údolní nivou. Jestřebí hory mají výrazný hlavní hřbet, který tvoří hlavní makroformu reliéfu a pohledovou krajinnou dominantu krajiny Radvanicka. Severovýchodní svahy Jestřebích hor směrem k Radvanicím jsou mírnější než prudký a vyšší jihozápadní svah do českého vnitrozemí k Malým Svatoňovicím. Na hřbetu místy vystupují skalní útvary tvrdých karbonských slepenců, nejvíce na nejvyšším vrcholu Žaltman (740 m). Více skalních forem reliéfu se vytvořilo na křídových pískovcích Broumovska, již mimo vlastní jádrové území Radvanicka. V pásmu sníženého reliéfu Radvanické vrchoviny od Chvalče přes Radvanice až k Jívce se vyskytují antropogenní tvary reliéfu po těžbě černého uhlí. Dnes jsou to již rekultivované haldy dolů Stachanov I Stachanov II a Celestín se zarovnanými povrchy a geometricky pravidelně tvarovanými svahy. Mezi svérázné militární formy reliéfu můžeme zařadit i početné betonové vojenské bunkry a sruby vybudované jako součást pohraničního opevnění Československé republiky. V zájmovém území jsou jich rozmístěny desítky po celém hřbetu Jestřebích hor.

V půdním krytu převládjí kambizemě modální a kambizemě dystrické na zvětralinách, místy oglejené nebo pseudogleje. Na kyselých pískovcích a slepencích se vytvořily podzoly arenické a kambizemě arenické.   

Radvanice a Jestřebí hory se nacházejí ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografickém okresu 58 Sudetské mezihoří a podokresu 58e Žaltman, nazvaného podle nejvyššího bodu Jestřebích hor. Rovněž příslušná přírodní lesní oblast 24 nese název Sudetské mezihoří. Lesní vegetační stupeň je 4 a 5 – bukový a jedlobukový. Potenciální přirozenou vegetaci by podle Neuhäuslové a kol. tvořila acidofilní biková bučina, na skalních výchozech reliktní acidofilní bor a submontánní smrkový bor.

V současném využití krajiny převládají kulturní smrkové lesy, které pokrývají velkou většinu Jestřebích hor i pískovcové regiony Broumovska. Místy se vyskytují smíšené porosty, kromě smrku se v nich vyskytuje introdukovaný modřín, z listnatých dřevin nejčastěji buk, dále javor klen a bříza. Na okrajích lesních porostů nebo v mladých lesích, často v lokalitách nedávné těžební činnosti, roste hojně bříza. Na zemědělské půdě, která se vyskytuje v okolí sídel Slavětín, Chvaleč a Radvanice, se vyskytují pouze trvalé travní porosty, ať už pastviny nebo sekané louky. Některé travní porosty se sekají s využitím dotací pouze pro údržbu krajiny. Část travních porostů, hlavně podél potoků v údolních nivách, má charakter nevyužívaných tužebníkových luk a postupně zarůstá křovinami. V okolí Radvanic se vyskytují dvě malé vodní nádrže, jinak jsou vodní plochy spíše výjimkou.   

Radvanicko leží na západním okraji chráněné krajinné oblasti Broumovsko, samotné sídlo Radvanice je ale z CHKO vyňaté. V okolí nejvyššího vrcholu Jestřebích hor byla vyhlášena přírodní památka Žaltman. Lesnaté a morfologicky členité okolí Radvanic má zvýšenou estetickou krajinářskou hodnotu. K nejhodnotnějším partiím patří nelesní travnaté enklávy s rozptýleným pasekářským osídlením na hlavním hřbetu Jestřebích hor v okolí historické Jestřebí boudy.