Trutnovsko

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
Výška Orientace Sklonitost
     
 Roční úhrn srážek Průměrná roční teplota Prům. délka vegetační sezóny
Trutnovsko Trutnovsko Trutnovsko

Trutnovsko

Fyzickogeografická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Zdeněk Lipský

Radvanice u Trutnova: zaniklá hornická krajina

Radvanice leží v severovýchodních Čechách blízko státní hranice s Polskem, podle horopisného členění na rozhraní Krkonošské oblasti (IVA) a Orlické oblasti (IVB). Větší část území patří geomorfologickému okrsku IVB-1A-3 Jestřebí hory, které tvoří západní okraj geomorfologického celku IVB-1 Broumovská vrchovina. Východně od Jestřebích hor přes Chvaleč, Radvanice a Jívku se táhne úzký pás nižšího reliéfu geomorfologického okrsku IVB-1A-2 Radvanická vrchovina.

Geologická stavba je poměrně složitá. Morfologicky výrazný hřbet Jestřebích hor budují tvrdé karbonské slepence, dále se v podloží vyskytují karbonské a permské pískovce a jílovce. V permokarbonských sedimentech se nacházejí sloje černého uhlí, které byly do nedávna hornicky těženy v dolech u Radvanic. Východně od Radvanicka začíná oblast Broumovska tvořená křídovými sedimenty.

Reliéf v nadmořské výšce 500 – 740 m má charakter členité vrchoviny. Převládají dlouhé táhlé svahy se sklonem 5 – 15°, místy se vyskytují prudké svahy se sklonem 15 – 25°. Údolí mají tvar široce rozevřeného písmene V s velmi úzkou, mnohdy nevýraznou údolní nivou. Jestřebí hory mají výrazný hlavní hřbet, který tvoří hlavní makroformu reliéfu a pohledovou krajinnou dominantu krajiny Radvanicka. Severovýchodní svahy Jestřebích hor směrem k Radvanicím jsou mírnější než prudký a vyšší jihozápadní svah do českého vnitrozemí k Malým Svatoňovicím. Na hřbetu místy vystupují skalní útvary tvrdých karbonských slepenců, nejvíce na nejvyšším vrcholu Žaltman (740 m). Více skalních forem reliéfu se vytvořilo na křídových pískovcích Broumovska, již mimo vlastní jádrové území Radvanicka. V pásmu sníženého reliéfu Radvanické vrchoviny od Chvalče přes Radvanice až k Jívce se vyskytují antropogenní tvary reliéfu po těžbě černého uhlí. Dnes jsou to již rekultivované haldy dolů Stachanov I Stachanov II a Celestín se zarovnanými povrchy a geometricky pravidelně tvarovanými svahy. Mezi svérázné militární formy reliéfu můžeme zařadit i početné betonové vojenské bunkry a sruby vybudované jako součást pohraničního opevnění Československé republiky. V zájmovém území jsou jich rozmístěny desítky po celém hřbetu Jestřebích hor.

V půdním krytu převládjí kambizemě modální a kambizemě dystrické na zvětralinách, místy oglejené nebo pseudogleje. Na kyselých pískovcích a slepencích se vytvořily podzoly arenické a kambizemě arenické.   

Radvanice a Jestřebí hory se nacházejí ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografickém okresu 58 Sudetské mezihoří a podokresu 58e Žaltman, nazvaného podle nejvyššího bodu Jestřebích hor. Rovněž příslušná přírodní lesní oblast 24 nese název Sudetské mezihoří. Lesní vegetační stupeň je 4 a 5 – bukový a jedlobukový. Potenciální přirozenou vegetaci by podle Neuhäuslové a kol. tvořila acidofilní biková bučina, na skalních výchozech reliktní acidofilní bor a submontánní smrkový bor.

V současném využití krajiny převládají kulturní smrkové lesy, které pokrývají velkou většinu Jestřebích hor i pískovcové regiony Broumovska. Místy se vyskytují smíšené porosty, kromě smrku se v nich vyskytuje introdukovaný modřín, z listnatých dřevin nejčastěji buk, dále javor klen a bříza. Na okrajích lesních porostů nebo v mladých lesích, často v lokalitách nedávné těžební činnosti, roste hojně bříza. Na zemědělské půdě, která se vyskytuje v okolí sídel Slavětín, Chvaleč a Radvanice, se vyskytují pouze trvalé travní porosty, ať už pastviny nebo sekané louky. Některé travní porosty se sekají s využitím dotací pouze pro údržbu krajiny. Část travních porostů, hlavně podél potoků v údolních nivách, má charakter nevyužívaných tužebníkových luk a postupně zarůstá křovinami. V okolí Radvanic se vyskytují dvě malé vodní nádrže, jinak jsou vodní plochy spíše výjimkou.   

Radvanicko leží na západním okraji chráněné krajinné oblasti Broumovsko, samotné sídlo Radvanice je ale z CHKO vyňaté. V okolí nejvyššího vrcholu Jestřebích hor byla vyhlášena přírodní památka Žaltman. Lesnaté a morfologicky členité okolí Radvanic má zvýšenou estetickou krajinářskou hodnotu. K nejhodnotnějším partiím patří nelesní travnaté enklávy s rozptýleným pasekářským osídlením na hlavním hřbetu Jestřebích hor v okolí historické Jestřebí boudy.

Trutnovsko

Mapy socioekonomických poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

     
 Hustota zalidnění v roce 1869 Hustota zalidnění v roce 1950 Hustota zalidnění v roce 2011
Hustota zalidnění Hustota zalidnění Hustota zalidnění

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v priméru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v sekundéru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v terciéru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

Ekonomické aktivity Ekonomické aktivity Ekonomické aktivity

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

Počet obyvatel připadající
na jeden dům v roce 1869
Počet obyvatel připadající
na jeden dům v roce 2011
Ekonomické aktivity Počet obyvatel Počet obyvatel
 

 

Vyjížďka do zaměstnání

 
  Vyjizdka

 

 Index změny  Index změny
Index změny Index změny

Trutnovsko

Socioekonomická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Trutnovsko – zmizelá krajina samozásobitelského zemědělství

Modelové území Trutnovska se nachází na úpatí Jestřebích hor, na okraji Broumovského výběžku. Největší sídlem v území je okresní město Trutnov, které je se svými cca 30 000 obyvateli označováno jako brána Krkonoš. Polohu Trutnova, resp. celého modelového území lze označit v rámci Česka za periferní. Zkoumané území Trutnovska je charakterizováno četnými hřebeny jednotlivých horstev (Jestřebí hory, Vraní hory) pokrytými zejména lesními a travními porosty. Část území se nachází na okraji Broumovského výběžku, kde lze nalézt pravděpodobně nejznámější české skalní město Adršpašsko-teplických skal či další pískovcové výchozy jako např. Broumovské stěny či Jiráskovy skály, Kočičí skály nebo také stolovou horu Ostaš či Hejda. Území Trutnovska je také spjato s tradicí několika set letého dolování černého uhlí a dalších rud – černouhelné doly nacházející se v Žacléři, Malých Svatoňovicích či Radvanicích. Územím také prochází pásmo československého opevnění, které je společně s celou řadou nově vybudovaných rozhleden turisticky vyhledávaným cílem. Z průmyslu je nutné zmínit již ukončenou éru textilních podniků, které zde existovaly po celá staletí a umožňovaly tak práci zdejších obyvatel zejména v okresním městě Trutnově. V současnosti lze za zdejší větší průmyslové podniky považovat firmu Kasper CZ, Tyco Electronics či ABB, které zaměstnávají obyvatelstvo z celého okolí okresního města. Mnoho obyvatel však dojíždí i do nedalekých měst jako Dvůr Králové, Jaroměř či vzdálenějšího Hradce Králové. Ostatně celkový počet obyvatel modelového území se v současnosti pohybuje kolem cca 67 000.

Na východních svazích Jestřebích hor na severním okraji Svatoňovické uhelné pánve na Trutnovsku leží původně podhorská zemědělská krajina ovlivněná intenzivní těžbou uhlí i rud kovů (nedaleká Jívka) intenzivně využívána ve druhé polovině 20. století (těžba černého uhlí byla ukončena v roce 1994), dnes po ní zůstala řada průmyslových brownfieldů jen částečně využívaných k hospodářské činnosti. V současné době je krajina využívána zejména k extenzivnímu zemědělství (pastevecký chov skotu) a také k cestovním ruchem (síť cyklotras, rozhledny na Žaltmanu a Slavětínská rozhledna, menší lyžařský areál na severozápadním okraji Radvanic). Větší část ekonomicky aktivních dojíždí za prací především do Trutnova a na Náchodsko. Nachází se zde pouze 4 subjekty s více jak 10 zaměstnanci, 2 z nich se zabývají zemědělství, 1 strojírenskou výrobou a 1 autodopravu.

Trutnovsko si prošlo proměnou krajiny v období po druhé světové válce, především vlivem odlivu obyvatelstva a následným nedosídlením, což mělo za následek odklon od využívání orné půdy a její následnou transformaci na trvalé travní porosty a lesy. Část území je také charakterizováno četnými antropogenními útvary jako výsypky, haldy, deprese atd., které dokládají pestrou hornickou činnost ve zdejší krajině Žacléřska, Svatoňovicka a Radvanicka. Krajina Trutnovska je také vyhledávána pro svoji velmi vysokou turistickou atraktivitu – nedaleké Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály či mnohá lokální lyžařská střediska a četné kilometry bílých stop pro zimní sporty.

Vývoj počtu obyvatel 1869–2011   Vývoj počtu domů 1869–2011
Počet obyvatel   Počet domů
     
Vývoj počtu obyvatel připadajících na jeden dům 1869–2011   Struktura ekonomických subjektů 2020
Obyvatel na dům   Ekonomické subjekty

 

Metodika analýzy ekonomických subjektů

Pro hodnocení byly pro užší zájmová území z RES vybrány ekonomické subjekty s počtem pracovníků nad 10, kvůli zachycení i menší ekonomické aktivity, která může ovlivnit podobu krajiny v menších obcích modelového území. Zjišťováno bylo hlavní odvětví činnosti subjektu, jeho velikost podle kategorii, sídlo a příslušnost do modelového území, vše podle číselníku ČSÚ (viz https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu).

Dále bylo nutné eliminovat odvětví bez přímého vlivu na krajinu především obslužného charakteru (školství, obce, stravovací zařízení, bezpečnostní agentury apod.), které jsou zastoupeny plošně v řadě míst. Dalším problémem může být sídlo subjektu mimo zájmové území, tomu je věnována pozornost v komentářích k jednotlivým územím. V případě Českého krasu musel být z metodických důvodů zařazeno celé území Berouna a nikoli jen jeho část v jádrovém území. U Liberecka se tento problém nemusel řešit, protože údaje za statutární města jsou k dispozici po jednotlivých obvodech. Hlavní obor činnosti byl v případě nejasnosti (více činností) ověřován dále z veřejně přístupných zdrojů a místním šetřením. Celkem se nachází v rámci 10 modelových území přes 350 ekonomických subjektů s více jak 10 pracovníky. Do dalšího zpracování jich podle výše vymezených kritérií bylo vybráno celkem 215.

Výstupem za každé území s výjimkou Vírska a Českého lesa (žádný významný zaměstnavatel se sídlem v zájmovém území) jsou výsečové grafy. Ty ukazují počet a strukturu subjektů, podle zvolených odvětví, které jsou doplněny o textový komentář (předposlední odstavec textu). U některých subjektů muselo dojít ke sloučení do jednotlivých kategorií a vybrány byly velkoobchod a skladovací plochy, autodoprava a logistická a manipulační centra, strojírenství, elektrotechnický a automobilový průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl, zemědělská a ostatní činnost, těžba surovin, stavebnictví, výroba a rozvod energií a vody, ostatní a nerozlišený průmysl.

Metodika výpočtu indexu změny

Index změny vyjadřuje, na jakém procentuálním podílu dané územní jednotky došlo ke změnám ve využití ploch. Je definován vztahem

vzorec, kde

A1i – rozsah plochy i kategorie v prvém roce hodnocení

A2i – rozsah plochy i kategorie v posledním roce hodnocení

E – celková rozloha dané územní jednotky.

Index nabývá hodnot 0–100. Čím je nižší, tím je krajina dané územní jednotky stabilnější, mezi dvěma časovými horizonty v ní nastaly menší změny v rozloze jednotlivých kategorií. Tento index má vysoké hodnoty především v těch územích, kde došlo k silné urbanizaci či suburbanizaci, velkoplošným zásahům do krajiny (stavba přehrad, lomová těžba uhlí apod.) nebo také v územích silně depopulačních, kde došlo k opouštění orné půdy a poklesu intenzity zemědělského využívání, či dokonce k zániku sídel a zemědělské půdy. Index změny tedy umožňuje pomocí změn rozlohy jednotlivých kategorií dešifrovat intenzitu přeměny krajiny.