Trutnovsko

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Slavětín u Radvanic a Radvanice v Čechách, které jsou příkladem rozsahem nevelké zaniklé hornické krajiny, kde úplný útlum těžby nastal až v 80. letech 20. století.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 70. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1976 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1976. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Modely zájmového území z 50. a 70. let 20. a z roku 2018 ukazují na poměrně stabilní charakter této podhorské krajiny. Mezi 50. a 70. lety sice došlo k vytvoření větších půdních celků pro zemědělské obdělávání, nicméně v porovnání s jinými, zemědělsky intenzivněji využívanými krajinami není tato změna tak výrazná. Protáhlý tvar polí vzhledem k přírodním podmínkám zůstal zachován. Došlo k nárůstu lesních ploch. Oblast od počátku 90. let zcela uzavřeného černouhelného dolu v jihovýchodní části obce Radvanice prošla rekultivací, jak je patrné ze současného snímku.

Modely krajiny

 1953
 
Modely krajiny
1976
 
Modely krajiny
 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Slavětín u Radvanic a Radvanice v Čechách v letech 1953, 1976 a 2018;

Podkladová data © ČÚZK,  Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje