Trutnovsko

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Trutnovsko

Trutnovsko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Trutnov

2. Tkalcovské venkovské muzeum

http://www.dumpodjasanem.cz

3. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

http://www.muzeumtrutnov.cz

1. Občanské sdružení Stachelberg

http://www.stachelberg.cz

Velké Svatoňovice

Hasičské muzeum

https://hasici.velkesvatonovice.cz/?page_id=7

Malé Svatoňovice

7. Muzeum bratří Čapků

http://muzeum-bratri-capku.g6.cz

8. Bunkr Pod Kolčarkou

 

6. Vojenské muzeum

https://www.bunkry.cz/muzeum/vojenske-muzeum-male-svatonovice

Úpice

4. Muzeum Chalupění Radeč

http://www.chalupeni.cz/radec.html

5. Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

http://www.mmgu.cz

Rtyně v Podkrkonoší

10. Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší

http://www.rtyne.cz

9. Pěchotní srub T-S 26 a vojenské muzeum

https://www.t-s26.cz

Červený Kostelec

Domek Boženy Němcové

https://www.cervenykostelec.cz/budovy-a-verejne-prostory/domek-bozeny-nemcove

Hronov

11. Rodný domek Aloise Jiráska

http://www.muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/17/rodny-domek-aloise-jiraska

12. Muzeum Pod čepicí

https://www.muzeumpodcepici.cz

13. Jiráskovo muzeum Hronov

http://www.muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/17/muzeum-aloise-jiraska

Adršpach

Horolezecké muzeum

https://www.obecadrspach.cz/zamek-1/horolezecke-muzeum

Lampertice

Hornický skanzen Žacléř

https://www.djs-ops.cz/cinnosti/hornicky-skanzen-zacler

 

Výsledky

Zájmové území Trutnovska ležící na úpatí nejvyššího českého pohoří Krkonoše je dodnes charakterizováno jako oblast podhorského zemědělství. Od minulosti, kdy místní lidé pěstovali zemědělské plodiny především pro svoji potřebu a obživu, však zdejší krajina prošla mnoha proměnami. Na celém území Trutnovska dnes najdeme pouze tři muzea, která se ve svých stálých expozicích tomuto tématu věnují.

Regionální dopad má Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Tkalcovské venkovské muzeum. To vedle historie místního zemědělství prezentuje také bohatou minulost textilního průmyslu v podkrkonošském regionu. Lokální instituce zaměřené na zemědělství a lidovou kulturu reprezentuje Muzeum chalupění Radeč.

Na rozdíl od zemědělství je v expozicích tohoto zájmového území daleko více zastoupena tematika vojenství nebo významných rodáků. Protože se jedná o pohraniční oblast, najdeme zde několik zpřístupněných objektů lehkého opevnění (bunkry, pěchotní sruby) a další instituce (např. Vojenské muzeum v Malých Svatoňovicích), které vojenskou historii regionu přibližují komplexně.

Z významných rodáků, jimž je věnováno hned několik expozic, je možné jmenovat spisovatele Boženu Němcovou a Aloise Jiráska.

Netradiční expozice dále nabízí Horolezecké muzeum v Adršpachu, které návštěvníky seznamuje s tradicí horolezectví v prostředí Adršpašsko-teplických skal nebo Muzeum Pod čepicí v Hronově. To vzniklo ze soukromé iniciativy místních občanů a má za cíl ukázat široké možnosti interaktivního zábavného vzdělávání dětí.

Archivní materiály k zájmovému území Trutnovsko je možné nalézt ve Státním okresním archivu v Trutnově.

Použitá literatura a zdroje