Trutnovsko

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Na území obce Radvanice nedaleko Trutnova se změnil krajinný pokryv na více než polovině území, konkrétně téměř na 56 %. Stabilní zůstal především les ve vyšších polohách. V nižších polohách se ustupovalo od hospodaření na orné půdě, ta se změnila na trvalé travní porosty a lesní plochy, případně se trvalé travní porosty měnily na lesní plochy. Docházelo tedy k extenzifikaci využití území a zarůstání krajiny. Kromě toho se rozrůstaly antropogenní struktury – samotný intravilán obce Radvanice a dnes již uzavřený černouhelný důl Kateřina.

Trutnovsko

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

 LCF větší než 0,05 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> trvalý travní porost

2,42

41,47

23,06

 orná půda -> lesní plochy

1,23

21,10

11,73

 trvalý travní porost -> lesní plochy

0,61

10,43

5,80

 orná půda -> ostatní plochy

0,25

4,21

2,34

 trvalý travní porost -> trvalé kultury

0,18

3,09

1,72

 orná půda -> trvalé kultury

0,18

3,07

1,71

 orná půda -> opuštěná půda

0,16

2,66

1,48

 ostatní plochy -> lesní plochy

0,13

2,26

1,25

 trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,11

1,95

1,08

 trvalý travní porost -> opuštěná půda 

0,11

1,88

1,05

 ostatní plochy -> trvalý travní porost

0,10

1,77

0,98

 lesní plochy -> trvalý travní porost

0,10

1,64

0,91

 lesní plochy -> ostatní plochy

0,06

1,09

0,60

Literatura