Praha

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří pražské městské čtvrti Karlín a Libeň, jejichž ve 20. století převážně průmyslová funkce byla v 21. století utlumena a posílila funkce obslužná a kulturní. Nadále zůstává a posiluje funkce obytná.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1938 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1936. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Ortofoto z počátku 20. století

Ortofota zachycující stav území v roce 2000/2001 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Pro 3D vizualizaci byl použit stejný postup jako v případě ortofoto z 50. let.

D) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují rozvoj městské zástavby a změny její struktury. V k.ú. Libeň se v průběhu 20. století rozšiřovaly průmyslové areály i bloky činžovních domů. Po roce 1989 zanikla většina místních továren a jejich místo obsadily kancelářské a obytné budovy. V Karlíně bylo v 60. letech 20. století v sousedství barokní Invalidovny postaveno jedno z prvních pražských panelových sídlišť. Během povodní v roce 2002 byl Karlín zcela zaplaven a v důsledku povodně byla nutná demolice několika domů. Na jaře 2006 byla dokončena protipovodňová ochrana Karlína a Libně. Od počátku 21. století probíhá v Karlíně intenzivní nová výstavba v blízkosti Vltavy, kde se realizuje projekt moderních budov River City Praha. Ve starém Karlíně se přestavují staré tovární objekty. Z časové řady snímků je dobře patrná úprava slepého ramene Vltavy.

karlin 1938 zm karlin 1950 zm
1938 1953

 

karlin 2001 zm karlin 2019 zm
2000/2001 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Karlín a Libeň.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Použitá literatura a zdroje