Praha

Kulturní památky a památková území

Jakub Jelen

Kulturní památky představují komplex dědictví, reprezentují takové hodnoty a významy vztahující se k minulosti, které mají být chráněny a zachovány i pro budoucí generace. Památková péče se zaměřuje na výzkum památek, jejich identifikaci, ochranu, dokumentaci či správu (Kuča 2018; Harvey 2001; Smith 2006). V mezinárodní rovině se ochraně památek věnuje organizace UNESCO, v Česku pak Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče zřizovanou Ministerstvem kultury ČR.

Cíle

Hlavním cílem je poznání památek a památkových území evidovaných v Památkovém katalogu NPÚ, které mají souvislost se sledovanou přeměnou krajiny v jádrových (případně v širších zájmových) územích.

Data a metody

Seznam kulturních památek byl vytvořen na základě podrobné rešerše zdrojů Národního památkového ústavu. Tato instituce vytváří a spravuje tzv. Památkový katalog, který je dostupný na webových stránkách https://www.pamatkovykatalog.cz. Jedná se o relativně nový systém evidence památek obsahující komplexní údaje o jednotlivých objektech, kterých se dotýká zájem památkové péče. Katalog obsahuje základní popisné informace o památkách včetně fotografií a odkazů na umístění památek v katastrální mapě.

Za kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věc (popřípadě jejich soubor), který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Jako památky jsou, pro jejich historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty, vnímány projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Památky mohou také mít přímý vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem.

Pro potřeby analýzy zájmových území byly z Památkového katalogu účelově selektovány pouze ty památky, které se přímo vztahují k charakterizované přeměně krajiny, tj. odkazují či připomínají specifický historický vývoj společnosti či hodnoty a významy odkazující na specifickou lidskou činnost v dané krajině. V Památkovém katalogu je každá památka textově popsána a zároveň je v něm uveden „popis památkové hodnoty“ určitého objektu. V mapě zobrazené památky byly selektovány na základě údajů obsažených v tomto popisu.

Výběr památek byl prováděn především z toho důvodu, aby došlo k co nejlepšímu vystižení charakteru zkoumané krajiny, jelikož Památkový katalog obsahuje velké množství záznamů, které reprezentují různá historická období či památkové hodnoty. V některých jádrových územích se však památky dokumentující sledovanou změnu krajiny nevyskytovaly, a proto bylo hledání rozšířeno na všechna katastrální území v zájmové oblasti. 

U každé památky je evidováno:

 • katalogové číslo,
 • název památky,
 • katastrální území, ve kterém se památka nachází,
 • kategorie památky (drobný objekt, objekt, areál, území),
 • datum získání statutu památky a památkové ochrany,
 • datum ztráty památkové ochrany,
 • typ památkové ochrany (kulturní památka, národní kulturní památka, dědictví),
 • anotace (stručný popis),
 • lokalizace (GPS souřadnice),
 • zdroj dat.

Praha - Libeň, Karlín

Výsledky

V zájmovém území hlavního města Prahy je sledována přeměněná městská krajina. Za jádrová území byly vybrány katastry Libeň a Karlín. Nejprve je nutné zmínit, že v území se nachází velké množství kulturních památek, a proto byly vybrány pouze nejreprezentativnější prvky.

V katastru Karlína je nejvýznamnější památková zóna Karlín, jejímž specifikem je záměrně založená pravidelnost zástavby s jednotným měřítkem a výškovou hladinou, pravoúhlá osnova ulic, která je doplněná kompozicí parků. Hlavní dominantou je kostel sv. Cyrila a Metoděje, hlavní osy tvoří Sokolovská, Křižíkova a Pernerova ulice. Vznik tohoto prvního pražského předměstí za hradbami jako moderního, obytného i průmyslového, architektonicky jednotného urbanistického celku s velkorysým rozvrhem lze zařadit k vrcholným projevům klasicistního urbanismu u nás.

Dále je v tomto katastru nutné zmínit národní kulturní památku Invalidovna, což je v Čechách zcela ojedinělý barokní areál z let 1731–1737, postavený podle projektu Kiliána I. Dientzenhofera. Ač nedokončený, přesto jde o velkoryse a monumentálně řešený objekt, určený pro péči o válečné invalidy díky nadaci Petra Strozziho. V jádrové oblasti se pak nachází ještě významná kulturní památka Libeňský zámek.

V širším zájmovém území je možné nalézt množství kulturních památek, jako jsou například zámky či vily. V obci Průhonice se pak nachází památka UNESCO – zámek Průhonice. Jádrem areálu, jehož velkou část zaujímá rozsáhlý park s vzácnými dřevinami (založen hrabětem Silva-Tarouca), je členitá zámecká budova. Původně gotická tvrz byla v renesanci rozšířena. Dnešní novorenesanční podobu dal areálu Jiří Stibral v letech 1889–1894.

Použitá literatura a zdroje

 • HARVEY, D.C. (2001) Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4): 319–338.
 • KUČA, K. a kol. (2018): Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav, Praha.
 • Národní památkový ústav (2006): Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, Praha.
 • Národní památkový ústav (2015): Památkový katalog. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz
 • SMITH, L. (2006): The Uses of Heritage. Routledge, London–New York.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz (online 5. 11. 2018).