Praha

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Z travinných biotopů se v oblasti zachovaly pouze nepatrné fragmenty. Nejvýznamnější z nich v reservaci Jabloňka. Není překvapivé, že se jedná o reliktní biotopy na skalách (skalní vegetace s kostřavou sivou – T3.1).

Praha Louky zm

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T3.1 a T3.5) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

biotop

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

celková rozloha [m2]

T1.1

 

96.19%

3.81%

5447.0

T3.1

95.35%

4.60%

0.05%

3473.3

T3.5

100.00%

   

25.0

celkem

37.30%

60.36%

2.34%

8945.3

 

Tabulka1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní vegetace je v území pouze sekundární, tzn. vzniklá na místě bezlesí, zejména polí. Zajímavé je, že zhruba polovina dnešních acidofilních doubrav je na místě dřívějších travních porostů, zatímco 90% dubohabřin na místě bývalých polí. To odpovídá obdělávatelnosti ekotopu (skalnaté biotopy ve vltavském údolí vs. rovinatějěí a hlubší půdy na Proseku). 

Praha Lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L3.1, L6.5 a L7.1) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

biotop

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

L3.1

8.11 %

90.37 %

0.98 %

0.34 %

0.21 %

100331.7

L6.5

19.34 %

80.66 %

     

10915.0

L7.1

51.76 %

42.24 %

0.24 %

5.76 %

 

32391.6

celkem

18.81 %

78.78 %

0.74 %

1.54 %

0.14 %

143638.3

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.
  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.