Praha

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Praha - Libeň, Karlín

Praha - Libeň, Karlín

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Praha

1. Muzeum hlavního města Prahy

http://www.muzeumprahy.cz 

3. Národní památník na Vítkově

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/narodni-pamatnik-na-vitkove#undefined#undefined 

4. Muzeum městské hromadné dopravy

http://www.ntm.cz/expozice/dalsi-expozice/muzeum-mestske-hromadne-dopravy 

5. Muzeum kouzlo starých časů

http://www.kouzlostarychcasu.cz 

6. Poštovní muzeum

https://www.postovnimuzeum.cz 

Roztoky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

https://www.muzeum-roztoky.cz 

 

Výsledky

Zájmové území typické přeměněné městské krajiny představuje Praha a její části Libeň a Karlín. Obě městské čtvrti v minulosti tvořily samostatné obce, počátkem 20. století pak byly připojeny k Praze jako její průmyslové části. Dnes tvoří širší centrum hlavního města, skýtají mnoho možností kulturního i společenského života, prostor pro bydlení, ale i pozůstatky průmyslových areálů. Dosud nebylo vytvořeno muzeum či samostatná expozice, která by se věnovala výlučně zmíněným lokalitám. Dokumentaci k proměně městských částí Prahy však bezpochyby najdeme v mnoha institucích nejen po celé Praze.

Rozcestníkem muzejních expozic Prahy můžeme označit Muzeum hlavního města Prahy. Pod ním najdeme nejen hlavní sídlo muzea se základními expozicemi k dějinám Prahy, ale mnoho další poboček věnujících se speciálním tématům. Druhé regionální muzeum, které se vztahuje k proměnám Prahy a středních Čech, je Středočeské muzeum v roztokách u Prahy. Mezi zajímavé expozice nacházející se v prostoru vymezeného zájmového území patří například Muzeum hromadné dopravy, Poštovní muzeum, tematika historického odívání v soukromém Muzeu kouzlo starých časů nebo vojenská tematika v Národním památníku na Vítkově.

Specifická témata mohou pak doplnit i národní muzea nacházející se rovněž v Praze – Národní muzeum, Národní technické a Národní zemědělské muzeum, popřípadě Archiv hlavního města Prahy.

 

Použitá literatura a zdroje