Zlín

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

V oblasti je zřetelný vysoký kontrast mezi urbanizovanými a zemědělsky intenzivně využívanými údolími a převážně zalesněnými vyššími polohami (mapa 1). Kde k diversitě biotopů přispívají i menší sídelní a zemědělské enklávy. Celkově ale není hustota biotopů nikde zvlášť vysoká.

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Nejrozšířenějším lesním biotopem v území jsou karpatské dubohabřiny (mapa 2), teplomilnější lesní společenstva (teplomilné dobravy) se sice také sporadicky vyskytují, ale jejich optimální polohy jsou dnes převážně zemědělsky obhospodařovány. Ve vyšších polohách jsou dubohabřiny vystřídány květnatými bučinami (mapa 3). Acidofilní biotopy jsou na horninách karpatského flyšového pásma obecně vzácné a proto květnaté bučiny převažují nad acidofilními. Na vhodných stanovištích právě v oblastech menších bezlesých enkláv najdeme širokolisté suché trávníky (mapa 4) nebo poháňkové pastviny (mapa 5).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 2: Rozšíření dubohabřin

 Mapa 3: Rozšíření květnatých bučin

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření širokolistých
suchých trávníků

Mapa 5: Rozšíření ponáňkových pastvin

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.