Zlín

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Travinné biotopy mají v oblasti mizivé zastoupení (mapa 1, tab. 1), protože vhodné polohy zabírá město Zlín. Jinak je situace podobná jako v jiné oblasti ve flyšovém pásmu - v Bílých Karpatech. Většina současných luk vznikla na bývalých polích (graf 1) a kromě obligátních mezofilních ovsíkových luk (T1.1) na nich roste i většina širokolistých suchých trávníků (T3.4, tab. 1). Vlhkomilné louky (T1.5) jsou jako jinde převážně kontinuální.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

0.3%

15.1%

82.3%

0.9%

1.4%

49278.6

 T1.5

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

816.7

 T3.4

0.0%

16.3%

79.3%

0.0%

4.4%

6689.8

 podíl na celkové rozloze 

0.2%

16.5%

80.7%

0.8%

1.7%

56785.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy jsou v oblasti poměrně rozsáhlé a většinou kontinuální (mapa 2, graf 2). Téměř výhradně na kontinuální lesy jsou vázány bučiny (s vyjímkou kyselých bučin, které však mají zanedbatelnou rozlohu, tab. 2). Naopak dubohabřiny jsou téměř z poloviny sekundární, jak je to obvyklé i jinde v karpatské oblasti. Nepřekvapivě většinou sekundární jsou také potoční luhy (L2.2, tab. 2).

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

16.2%

64.2%

14.6%

0.5%

0.0%

4.5%

23369

 L3.3

54.7%

33.1%

11.3%

0.0%

0.1%

0.8%

1439500.3

 L5.1

92.7%

4.5%

2.0%

0.0%

0.0%

0.7%

2213446.2

 L5.4

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

63.3

 podíl na celkové rozloze 

77.3%

16.1%

5.8%

0.0%

0.0%

0.8%

3676378.8

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.