Zlín

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Zlín

Zlín

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Zlín

1. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

http://www.muzeum-zlin.cz

2. Muzeum historických vozidel

http://www.samohyl.zlin.cz/

3. Muzeum filmové a televizní techniky

https://www.filmove-muzeum.cz/

Napajedla

Muzeum Napajedla

http://www.muzeum.napajedla.cz

Holešov

4. Šachova synagoga

http://www.holesov.info/synagoga

5. Městské muzeum a galerie Holešov

https://www.holesov.info/muzeum

Fryšták

Muzeum Ignáce Stuchlého

https://www.disfrystak.cz/starickovo-muzeum/ 

Držková

Muzeum dřevěného porcelánu v Držkové

http://www.muzeum-drzkova.cz

Vizovice

Tjiwara muzeum

https://www.uniquenature.cz/tjiwaramuzeum/

 

Výsledky

Zájmové území Zlín reprezentuje příklad urbánní a industriální krajiny. K proměně této oblasti docházelo významně až v průběhu 20. století, proto se prvky průmyslové činnosti objevují i v expozicích místních paměťových institucí. Hlavní z nich představuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které se kromě obecnějších expozic k dějinám regionu a jeho významným osobnostem věnuje i tématu obuvnictví. Obuvní Baťovy závody jsou jedním z nejtypičtějších prvků průmyslové výroby tohoto území. Další takový prvek zastupuje automobilový průmysl, který mohou návštěvníci blíže poznávat v Muzeu historických vozidel ve Zlíně, ale i v Muzeu v Napajedlech.

Nepřímo se k zájmovému území vztahují mnohé další instituce, ve kterých však sledovaná proměna není již patrná. K zajímavým netradičním expozicím patří Muzeum filmové a televizní techniky ve Zlíně nebo Tjiwara muzeum ve Vizovicích. V něm je možné se seznámit s mizející africkou kulturou a uměním, k vidění jsou umělecké předměty, sochy či masky reprezentující kulturu více jak šedesáti afrických kmenů.

Archivní dokumenty k zájmovému území lze vyhledat především ve Státním oblastním archivu ve Zlíně.

Použitá literatura a zdroje