Kobylí

Typologie přírodní krajiny

Dušan Romportl

Cíle

Cílem typologie bylo zasazení modelových oblastí do širšího kontextu přírodních podmínek České republiky. Jako vhodný prostorový rámec slouží typologie přírodní krajiny vytvořená na základě syntézy klíčových fyzickogeografických faktorů prostředí.

Data a metody

Typologie přírodních krajin je založena na syntéze charakteristik klimatu, reliéfu a substrátových poměr. Odpovídající data (digitální model reliéfu, klimatologická data a geologická mapa) byly pomocí analýzy hlavních komponent sloučeny a výsledný vícepásmový rastr byl pak segmentován v prostředí programu eCognition do jednotlivých polygonů. Tyto byly následně klasifikovány do konečných typů přírodních krajin.

Výsledky

Výsledná mapa krajinných typů ukazuje vybraná modelová území v širším kontextu přírodních poměrů. Poskytuje jednak přehled o rozdílech mezi jednotlivými modelovými lokalitami a zároveň ukazuje vnitřní heterogenitu širšího okolí zájmových území. Současně pomáhá interpretovat sledované procesy v krajině modelových lokalit.

TPK 2020

Použitá literatura a zdroje

  • D. ROMPORTL, T. CHUMAN, Z. LIPSKÝ: Typologie současné krajiny Česka, Geografie–Sborník ČGS 118 (1), 16-39.
  • T. Chuman, D. Romportl: Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning 98 (3-4), 200-209.

Kobylí

Ochrana přírody

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Cíle

Stav územní ochrany přírody a krajiny spolurozhoduje o dalším vývoji zaniklých krajin. Cílem analýzy je proto vyjádřit rozsah a prostorové rozložení hlavních kategorií zvláště chráněných území.

Data a metody

Pro vizualizaci stavu územní ochrany přírody a krajiny byla využita volně dostupná databáze zvláště chráněných území a vrstva lokalit soustavy NATURA 2000, které poskytuje AOPK ČR. Znázorněny tak byla jak velkoplošná, tak maloplošná chráněná území – národní parky a chráněné krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky; a dále Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Výsledky

Kobylí

Použitá literatura a zdroje

  • AOPK ČR (2018): Databáze ochrany přírody a krajiny.
  • HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Kobylí

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

V oblasti byly mapovány výhradně teplomilné trávníky a teplomilné bylinné lemy, většinou reprezentativní i když místy jen fragmentární. Většinu trávníků lze považovat za kontinuální (pastviny, louky a zahrady), jen malá část vznikla na orné půdě. I trávníky na orné půdě jsou druhově pestré a reprezentativní, protože se jednalo o malá extenzivně obhospodařovaná políčka sousedící s travinnou vegetací.

Kobylí

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Kobylí

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

zahrady

Celková rozloha [m2]

T3.3

0.0%

58.6%

20.9%

2.8%

17.7%

51530.6

T3.4

0.2%

46.6%

25.0%

0.5%

27.6%

83780.6

T4.1

95.1%

1.4%

2.9%

0.0%

0.5%

3519.9

podíl na celkové rozloze

2.5%

49.9%

22.9%

1.4%

23.3%

138831.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci travinných biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Naprosto dominantní plocha lesní vegetace je kontinuální, vegetace vzniklá na změdělské půdě je vzácná.

Kobylí

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2) na podkladě historického land use.

 

Kobylí

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

zahrady

Celková rozloha [m2]

L3.3

94.0%

4.3%

0.5%

1.2%

 

196852.3

L3.4

91.7%

4.1%

2.3%

0.8%

1.1%

1204810

L6.1

91.0%

4.4%

2.2%

2.0%

0.4%

91193.9

L6.2

95.4%

3.5%

1.0%

0.2%

 

720517.2

podíl na celkové rozloze

93.1%

3.9%

1.7%

0.7%

0.6%

2213373.4

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.

Kobylí

NATURA 2000 a konsolidovaná vrstva ekosystémů

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Stránky se připravují.

Kobylí

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Vinohradnická krajina Jižní Moravy

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Mírně zvlněný reliéf nízkých výběžků Jihomoravských Karpat s plošinami a táhlými mírnými svahy

zásadní, určující

Široké úvalovité údolí Trkmanky s plochým dnem a výrazným okrajovým svahem Boleradické vrchoviny na severozápadní straně zájmového území

významná

Převážně odlesněná, intenzivně zemědělsky využívaná krajina

zásadní, určující

Rozsáhlé plochy vinohradů a orné půdy ve velkých půdních blocích

zásadní, určující

Menší plochy ovocných sadů teplomilných druhů ovoce (meruňky, broskve, ořechy)

významná

Jemná mozaika tradičních pásovitých parcel se střídáním vinohradů, políček a maloplošných ovocných sadů v soukromém vlastnictví na okrajích vesnic

významná

Zemědělské velkovýrobní objekty, haly na okrajích intravilánu obcí Kobylí, Bořetice

doplňující

Ovocné stromy nejčastěji ořešáky podél silnic v polích mezi vesnicemi

doplňující

Listnaté lesy a háje na okrajích a v pohledových horizontech zájmového území

doplňující

Mokřady a biocentrum Ostrůvek v nivě Trkmanky jako pozůstatek kdysi velkého Kobylského jezera

doplňující

Rozlehlé a lidnaté jihomoravské vinařské vesnice s kompaktní zástavbou rodinných domů

zásadní, určující

Ve vesnicích u domů všude přítomná vinná réva

zásadní, určující

Vinné sklepy uspořádané často v řadách na okrajích vesnic

zásadní, určující

Kostel stojící obvykle na vyvýšeném místě jako dominantní, zdaleka viditelná stavba v každé vesnici

významná

Vinařské penziony, otevřené vinné sklepy, reklamní poutače a informační tabule jako znaky rozvinuté vinařské agroturistiky

významná

Síť značených turistických cest, naučných stezek a vinařských cyklotras a cyklostezek

doplňující

Vyhlídková Stezka nad vinohrady na Kobylím vrchu

doplňující