Kuks

Fyzickogeografická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Zdeněk Lipský

Zaniklá feudální komponovaná krajina: Kuks

Území Kuksu se nachází na severním okraji České tabule, na rozhraní geomorfologických oblastí Severočeská tabule (VIA) a Východočeská tabule (VIC) a geomorfologických celků VIA-2 Jičínská pahorkatina a VIC-1 Východolabská tabule. Geologické podloží tvoří svrchnokřídové pískovce, jílovce a slínovce s mladšími kvartérními pokryvy spraší, sprašových hlín a říčních teras. Údolní nivu Labe vyplňují holocénní fluviální náplavy.

Zvlněný reliéf v nadmořské výšce od 270 m v údolí Labe do 420 m na Hřibojedském hřbetu, výškové rozdíly do 150 m typologicky odpovídají pahorkatině. Dominantní makroformou reliéfu je mohutné labské údolí, které se na západě nápadně rozšiřuje do Královédvorské kotliny a na jihovýchodě přechází do nízkého plošinatého reliéfu Východolabské tabule. Reliéf je geneticky erozně denudační až erozně akumulační, s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů na plošinách, hřbetech a kuestách. Dlouhé táhlé svahy jsou mírné se sklonem do 5 – 10°, krátké prudší svahy jsou jenom v krátkém zaříznutém úseku labského údolí mezi Stanovicemi a Kuksem. Antropogenní tvary reliéfu vznikly především lomovou činností – lámáním kvádrových pískovců vhodných pro sochařské a stavební účely. Specifický typ antropogenních tvarů představují unikátní sochařské výtvory, vytvořené přímo v lomových stěnách kvádrových pískovců  - proslulý Betlém Matyáše Brauna, Jákobova studna a další.  

Kuks leží v klimatické oblasti mírně teplé MT 9, podle novější klimatické klasifikace se dostává již do oblasti teplé. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 650 – 700 mm. Směrem k severu do Podkrkonoší teplota klesá a množství srážek se zvyšuje. Samotné labské údolí je teplé, zejména jeho osluněné svahy s jižní expozicí. V údolí Labe se vyskytují četné ranní mlhy, jinak je území dobře provětrávané. Zima bývá mírná s nestálou a nízkou sněhovou pokrývkou, léto poměrně dlouhé a slunečné.

Půdní kryt tvoří luvizemě a luvizemě pelické na sprašových a polygenetických hlínách, na severních svazích na pískovcích také pseudogleje a kambizemě arenické. Údolní nivu Labe pokrývají fluvizemě vytvořené na mladých fluviálních náplavech. 

Okolí Kuksu leží na okraji fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum na přechodu k Českému termofytiku, ve fytogeografickém okresu 57 Podzvičinsko, podokres 57c Královédvorská kotlina (podle Skalického a kol.). Přírodní lesní oblast (PLO) 23 Podkrkonoší, lesní vegetační stupeň 2 a 3 bukovodubový a dubovobukový (černýšová  dubohabřina a jedlová doubrava, v labské nivě lužní les typu střemchové jaseniny podle Neuhäuslové a kol.).

Krajina v okolí Kuksu i celá Královédvorská kotlina jsou převážně odlesněné a využité jako orná půda v podobě velkých půdních bloků. Menší lesní celky tvořené výhradně listnatými porosty se vyskytují na svazích labského údolí, roste v nich lípa, javor, dub, jasan, jilm,  bříza, osika, v břehových porostech podél Labe vrby a olše. Rozsáhlejší lesní celek se rozkládá na severním mírném svahu Libotovského hřbetu, kde se nachází proslulý Braunův Betlém. Les je zde smíšený, vysazené smrky byly ale silně postižené suchem i kůrovcovou kalamitou a převážně uschly. Zůstaly početné mohutné modříny, buky a duby. V přirozeném zmlazení lesa dominuje buk lesní. Na kyselém pískovcovém podloží s mělkou písčitou půdou v okolí Betléma roste světlý borobřezový les s hustým podrostem borůvky. Na svazích labského údolí, pokud nejsou zalesněné, se vyskytují louky a množství rozptýlené zeleně tvořené listnatými stromy a keři (bříza, osika, ptačí zob, hloh, růže šípková a jiné). Zajímavostí z hlediska využití krajiny je jediná, ve východních Čechách ojedinělá maloplošná vinice obnovená na jižním svahu přímo v Kuksu, která patří k nejseverněji položeným vinicím v Čechách.

V blízkém okolí Kuksu v jádrovém území není žádné zvláště chráněné území přírody. Významné je údolí Labe, které slouží jako důležitý biokoridor, umožňující migraci organismů mezi Podkrkonoším a Východočeskou tabulí. Kulturní krajina kolem Kuksu včetně Braunova betlému se zbytky feudálních krajinářských úprav byla vytipována a navržena, dosud však neschválena jako krajinná památková zóna.