Příměstská krajina Brna

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Miroslav Hrubeš, Lukáš Brůha

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1839 (stabilní katastr) a 2021 (současný katastr)

Vývoj využití krajiny

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1839 (stabilní katastr) a 2021 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy   rozloha [%]
stabilní katastr  
 rozloha [%]
současný katastr  
 změna [%] 
zastavěné plochy 0,37 7,01 6,64
vodní plochy 1,25 0,80 -0,45
lesní plochy 4,43 8,30 3,87
orná půda 72,81 49,52 -23,29
nová divočina 0,00 1,80 1,80
trvalé kultury 4,11 11,18 7,07
ostatní plochy 2,54 16,58 14,03
trvalé travní porosty 14,49 4,81 -9,68

 

Krajina v modelovém území Brna se v době stabilního katastru zaznamenala ve sledovaném období zásadní změny. V období stabilního katastru se vyznačovala velmi vysokým podílem orné půdy. V modelovém území pokrývala téměř 73 %. V současnosti orná půda pokrývá pouze necelých 50 % území. I přes tento výrazný pokles se stále jedná o nejvíce zastoupenou kategorii v území. Protože se území nachází v metropolitní oblasti druhého největšího města Česka, došlo k velkému nárůstu zastavěných a ostatních ploch. Tyto nárůsty byly nepochybně způsobeny suburbanizací. Zastavěné plochy vzrostly z 0,37 % na 7,01 % a ostatní plochy vzrostly z 2,54 % na 16,58 %. Nárůst zaznamenaly také trvalé kultury, a to konkrétně o 7 procentních bodů. Nové plochy této kategorie vznikaly především jako zahrady k nově přistavěným sídlům. Kategorie trvalých travních porostů klesla ve sledovaném období o téměř 10 procentních bodů. Částečně bylo toto způsobeno zalesněním, jelikož lesní plochy vzrostly téměř o 4 procentní body. Nejmenší změnu vykazuje kategorie vodních ploch. Jejich úbytek je dán úpravou toku řeky Svratky. V některých místech byla identifikována nová divočina (plochy postupně samovolně zarůstající vegetací), která nyní zabírá 1,8 % rozlohy území.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.