Příměstská krajina Brna

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti příměstské krajiny Brna tvoří katastry Moravany a Dolní Heršpice.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky z roku 1990

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

V 50. letech 20. století bylo modelové území zemědělsky intenzivně využívanou krajinou tvořenou mozaikou podlouhlých polí. Historické jádro obce Moravany mělo elipsovitý tvar, Dolní Heršpice byly rozprostřeny podél komunikace vedoucí ze západu od železnice a silnice směřující do Vídně k dodnes existujícímu Dolněheršpickému mostu přes řeku Svratku. Na snímku je vidět osamělou budovu patřící do dnešního rozlehlého komerčního a průmyslového areálu mezi ulicemi Vídeňská a K železnici, zaujmou stromořadí podél významnějších silnic, Svratky a Leskovky. V roce 1990 komplex průmyslových a komerčních budov v Dolních Heršpicích podél ulice Vídeňská prakticky zabíral dnešní rozlohu. V jižní části obce dominuje rozsáhlý zahradnický komplex (jižně od ulice nesoucí příznačný název Pěstitelská). Ve východní části katastru v blízkosti křížení dálnic D1 a D2 byla počátkem 90. let půda ještě zemědělsky využívána. V roce 1998 zde byla zprovozněna nákupní zóna. V katastru Moravany výrazně vzrostl podíl rezidenční zástavby, jejíž nárůst, i když v menší míře, lze pozorovat i v současném ortofotu. Ve snímku z roku 1990 jsou vidět ostrůvky průmyslových a komerčních ploch podél ulic Modřická a Bohunická cesta, které se do roku dále 2020 rozšířily.

Zvětšit porovnání snímků 1953 a 2020 | Snímek z roku 1953 | Snímek z roku 2020

Zvětšit porovnání snímků 1990 a 2020 | Snímek z roku 1990 | Snímek z roku 2020

 Celkový pohled na katastrální území Moravany a Dolní Heršpice na jižním předměstí Brna.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html