Příměstská krajina Brna

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Rozloha travinných biotopů je zcela mizivá (celkem zhruba 1ha, mapa 1, tab. 1) a jsou z větší části sekundární (graf 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

0.0%

12.4%

87.6%

0.0%

5019.3

 T1.5

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

933.6

 T3.3

37.9%

62.1%

0.0%

0.0%

4216.6

 T3.4

0.0%

25.9%

57.4%

16.7%

1188.4

 podíl na celkové rozloze 

14.1%

39.5%

44.7%

1.7%

11357.9

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci travinných biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Také rozloha lesních biotopů není velká (mapa 2, graf 2), většina lesních biotopů je kontinuální (graf 2). Teplomilné doubravy (L6.4 a L6.5) rostou většinou na bývalých travinných porostech (tab. 2), ale lze předpokládat, že to v minulosti pravděpodobně byly rozvolněné pastevní lesy a lze je tedy také považovat za kontinuální.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 vodni plochy 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

4.6%

54.2%

14.5%

25.3%

1.4%

28863.9

 L2.4

0.0%

36.4%

0.0%

63.6%

0.0%

5881.3

 L3.1

93.8%

0.0%

6.1%

0.0%

0.1%

107796.6

 L4

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

1.2

 L6.4

0.0%

94.2%

1.8%

0.0%

4.0%

10430.7

 L6.5

15.9%

84.1%

0.0%

0.0%

0.0%

2486.7

 podíl na celkové rozloze 

66.1%

19.1%

7.0%

7.1%

0.6%

155460.4

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.