Příměstská krajina Brna

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Příměstská krajina Brna

Příměstská krajina Brna

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Brno

1. Technické muzeum v Brně

http://www.technicalmuseum.cz

2. Mendelovo muzeum

http://www.mendelmuseum.muni.cz

3. Muzeum města Brna

http://www.spilberk.cz

4. Moravské zemské muzeum

http://www.mzm.cz

Dolní Heršpice

Retro muzeum na statku

http://www.retromuzeumnastatku.cz

Ořechov

Muzeum vojenské techniky ARMY PARK Ořechov u Brna

http://www.armypark.cz/sluzby/vojenske-muzeum/

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě

https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cz/

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích

http://slapanice.muzeumbrnenska.cz/

Těšany

Kovárna v Těšanech

http://www.technicalmuseum.cz

Zbýšov

Muzeum průmyslových železnic Zbýšov

http://www.mpz.cz

Říčany

Památník Pohádky máje

http://www.ostrovacice.eu/pamatnik-pohadky-maje/ 

Veverská Bítýška

Jarošův mlýn – Muzeum mlynářského řemesla

http://www.jarosuvmlyn.cz

Babice nad Svitavou

Stará huť u Adamova

http://www.technicalmuseum.cz

 

Výsledky

Přeměněnou městskou a příměstskou krajinu na území Moravy reprezentuje především okolí města Brna. Z původního venkovského a na zemědělství orientovaného území se od poloviny 19. století stala urbanizovaná krajina se zcela jiným způsobem využití. Původní ráz krajiny okolí Brna přibližují regionální instituce jako Technické muzeum v Brně a Moravské zemské muzeum. V nich lze navštívit nejen různorodé expozice vztahující se k dějinám regionu, ale tyto instituce také spravují vybrané památkově chráněné objekty. Technické muzeum zaštiťuje expozice Kovárna v Těšanech nebo Stará huť u Adamova. Moravské zemské muzeum se skládá hned z několika poboček, z nichž největší šíři informací o dějinách regionu podává Dietrichsteinský palác v Brně na Zelném trhu. Nejblíže ve výzkumném projektu sledované problematice má pak Muzeum mlynářského řemesla – Jarošův mlýn u Veverské Bítýšky. V něm se návštěvníci mohou seznámit s fungováním mlýna a mlynářským řemeslem a získají i širší povědomí o zemědělství v tomto regionu.

Zajímavé expozice pak přinášejí i muzea v centru města Brna – např. Městské muzeum v Brně nebo Mendelovo muzeum. V nich je možné zhlédnout expozice věnované brněnským osobnostem a jejich významným počinům, ale i tematice lékárnictví nebo pyrotechniky. V blízkém okolí Brna se nacházejí také dvě instituce se zaměřením na literaturu a písemnictví – Památník Pohádky máje, a především Památních písemnictví na Moravě – které mají regionální význam.

Archivní materiály pro oblast příměstské krajiny Brna lze vyhledat především v největším moravském archivu – Moravském zemském archivu v Brně nebo Archivu města Brna.

Použitá literatura a zdroje