Příměstská krajina Brna

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

Hustota biotopů je samozřejmě velmi nízká v urbanizované části území a výrazně roste mimo brněnskou aglomeraci. Nejvyšší je v severní členité části území, zejména na vápencích Moravského krasu (mapa 1).

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Nejrozšířenějším lesním biotopem v oblasti jsou dubohabřiny, které se zde vyskytují hned ve třech geografických variantách - hercynské, karpatské a panonské (mapa 2). Dubohabřiny jsou ve vyšších polohách střídány bučinami, zejména květnatými, ale na vápencích nalezneme i specifickou a vzácnou vegetaci vápnomilných bučin (mapa 3). V této teplé oblasti jsou hojné různé typy teplomilných doubrav (mapa 4). V jižní rovinaté části se zachovaly fragmenty nížinných luhů v aluviu Svratky a Jihlavy (mapa 5). Zatímco lesní vegetace je soustředěna v severní části území, cennou bezlesou vegetaci najdeme také na jihu území. Jedná se především o teplomilnou stepní vegetaci (mapa 6 a 7). Specifikem této velmi teplé oblasti je také výskyt slanisek (mapa 8).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 2: Rozšíření dubohabřin

 Mapa 3: Rozšíření vápinomilných bučin

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření acidofilních
teplomolných doubrav

Mapa 5: Rozšíření tvrdých
nížinných luhů

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 6: Rozšíření širokolistých
suchých trávníků

Mapa 7: Rozšíření úzkolistých
suchých trávníků

 

Vegetační charakteristika

Mapa 8: Rozšíření slanisek

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.