Nymbursko

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Lukáš Brůha, Jiří Mór

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1842 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

Vývoj využití krajiny

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1842 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy   rozloha 1842 [%]   rozloha 2019 [%]   změna [%] 
zastavěné plochy 0,38 0,95 0,57
ostatní plochy 2,90 6,38 3,48
vodní plochy 3,10 4,11 1,01
lesní plochy 26,61 30,23 3,61
orná půda 49,32 48,07 -1,25
trvalé travní porosty 16,21 7,27 -8,94
trvalé kultury 1,48 2,99 1,51

 

Rožďalovicko bylo a je zemědělskou krajinou, oblastí s úrodnými půdami, kde se využití půdy za posledních 177 příliš nezměnilo. Lze říci, že na více než 2/3 rozlohy území se zemědělsky hospodařilo v roce 1842 a na téměř 2/3 se zemědělsky hospodaří i dnes. Orná půda ubyla pouze velmi mírně, větší úbytek pak zaznamenaly trvalé travní porosty. Orná půda se ovšem vyskytuje dnes v rozsáhlých blocích přizpůsobených zemědělské velkovýrobě. Zastavěné plochy vzrostly pouze mírně a jejich nárůst je jako jinde v Česku spojen také s růstem rozlohy trvalých kultur – zejména zahrad v okolí domů. V sídlech došlo k nárůstu ostatních ploch. Ve východní části, která byla již v době stabilního katastru zalesněná, došlo k zapojení a celkovému nárůstu lesních ploch o více než 3 procentní body.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.