Nymbursko

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrová území modelové oblasti Nymbursko tvoří katastry Rožďalovice, Pojedy a Žitovlice. Díky příznivým přírodním podmínkám se jedná o zemědělsky intenzivně využívanou krajinu.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky ze 70. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1977 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1977. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené 3D modely dokumentují, že v modelovém území Nymbursko nedošlo k výrazným změnám funkčního využití krajiny – v minulosti i dnes převládá intenzivní zemědělské využívání a prvořadá produkční zemědělská funkce krajiny daná příznivými přírodními podmínkami (úrodné půdy, rovinatý reliéf a příznivé klimatické podmínky teplé oblasti s dlouhým vegetačním obdobím). V zásadě se ani nezměnil podíl základních kategorií využití ploch, tj. orné půdy, lesů, zastavěných a vodních ploch. Pouze lze pozorovat rozvoj zástavby, a to zejména v obci Rožďalovice – největšího sídla s lokální střediskovou funkcí. Zásadně se ale změnila mikrostruktura využití ploch v rámci zemědělské půdy, jak dokládají snímky z roku 1954 a 1977, kdy jemnou mozaiku úzkých pásovitých políček nahradily současné otevřené polní lány.

Nymbursko Nymbursko
1954 1977

 

Nymbursko

2017

 

Katastrální území Rožďalovice, Pojedy a Žitovlice

Použitá literatura a zdroje