Nymbursko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Luční vegetace se na Rožďalovicku vyskytuje pouze fragmentárně, avšak často se jedná o porosty botanicky velmi cenné, zejména v případě kontinuální travních porostů (pastvin a luk a stabilním katastru). Na zachovalých střídavě vlhkých bezkolencových loukách (T1.9) se tak najde například typickou kombinaci druhů (Iris sibirica, Trollius altissimus, Ophioglossum vulgatum, Serratula tinctoria, Kubíková, 2008). Dále je možno nalézt fragmenty širokolistých teplomilných trávníků (Brachypodium pinnatum, Orchis militaris, Rhinanthus minor, Sanguisorba minor a další, Formanová, 2017).

Nymbursko louky zm

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T1.4, T1.5, T1.6, T1.9, T1.10 a T3.4) podle NATURA 2000
na podkladě historického land use.

 

Nymbursko graf louky zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zástavba

celková rozloha [m2]

T1.1

0.04 %

45.10 %

49.59 %

4.76 %

0.51 %

 

172903.5

T1.10

 

87.00 %

12.81 %

0.19 %

   

26019.6

T1.4

0.13 %

96.87 %

0.02 %

0.24 %

2.75 %

 

185600.3

T1.5

 

60.81 %

38.61 %

0.00 %

0.35 %

0.23 %

6598.6

T1.6

 

86.87 %

   

13.13 %

 

2876.9

T1.9

1.13 %

52.07 %

42.29 %

2.71 %

1.80 %

 

120383.6

T3.4

0.08 %

67.84 %

22.73 %

9.35 %

   

6776.2

celkem

0.32 %

67.96 %

27.65 %

2.42 %

1.64 %

0.00 %

521158.7

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Mezofilní lesy jsou většinou historicky kontinuální a pouze jejich malá část má sekundární charakter. 

Nymbursko lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L3.1, L7.1, L7.2 a L7.4) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Nymbursko graf lesy zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

L3.1

85.69 %

7.68 %

4.56 %

1.56 %

0.50 %

0.01 %

0.01 %

5801552.4

L7.1

100.00 %

           

66698.0

L7.2

86.13 %

9.02 %

0.59 %

0.60 %

0.93 %

2.73 %

 

303904.6

celkem

85.86 %

7.66 %

4.31 %

1.49 %

0.52 %

0.15 %

0.01 %

6172155.0

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.
  • Formanová, I. (2006): Terénní zápisník 2015-2017. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2019/11/11].
  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.

  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Kubíková, J. (2006): Sběr floristických dat. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2019/11/11].

  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.