Nymbursko

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Nymbursko

Nymbursko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Rožďalovice

Muzeum klasického knihařství

http://www.rajman.cz 

Loučeň

2. Muzeum velkých volantů

http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=14680&secid=7 

3. Zámek Loučeň

https://www.zamekloucen.cz 

Jabkenice

Památník Bedřicha Smetany

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/pamatnik-bedricha-smetany-jabkenice 

Křinec

Zámek Křinec

http://www.zamekkrinec.cz 

Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk

https://www.polabskemuzeum.cz/mista/vlastivedne-muzeum 

Dětenice

7. Muzeum piva Dětenice

https://www.pivovardetenice.cz/pivovar/muzeum-piva 

8. Památník Foerstrova rodu

http://www.obecdetenice.cz 

 

Výsledky

Sledované proměně krajiny intenzivního nížinného rolnictví v zájmovém území Nymbursko se přímo nevěnuje žádná z dohledaných paměťových institucí. Nejobecnější informace o této oblasti přináší Vlastivědné muzeum v Nymburce, které se však nachází mimo vymezené zájmové území. Patří mezi typická regionální muzea věnující se historii a základním informacím o Nymbursku v širších souvislostech. Historii regionu přibližují také expozice na zámcích Loučeň a Křinec.

Další expozice v zájmovém území se pak věnují specifickým tématům. Raritou je například Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích, které představuje pohled do dílny uměleckého knihaře Jendy Rajmana působícího v Rožďalovicích v první polovině 20. století. Nebo také Muzeum velkých volantů v Loučni, kde najdeme soukromé expozice k historickým autobusům. V neposlední řadě návštěvníky upoutá jistě také Muzeum piva v Dětenicích, které zpřístupňuje staré pivní sklepy zámeckého pivovaru a nabízí též možnost shlédnout a ochutnat výrobu pohádkového piva lásky.

Archivní dokumenty z tohoto zájmového území je možné nalézt ve Státním oblastním archivu v Praze nebo Státním okresním archivu v Nymburce.

 

Použitá literatura a zdroje