Želivka

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti reprezentující krajinu říčního údolí změněnou výstavbou vodní nádrže tvoří katastry Borovsko a Horka (nad Sázavou). Vodní dílo Švihov na Želivce s rozlohou 1 603 ha je největší vodárenskou nádrží nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. Je zásobárnou pitné vody pro Prahu a velkou část Středočeského kraje. Ráz krajiny změnila nejen samotná nádrž, ale i soustava menších představných nádrží Trnávka, Němčice, Sedlice sloužících k zachycení naplavenin a sedimentů před vodárenskou nádrží.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky ze 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vodárenská nádrž Želivka-Švihov byla vybudovaná v letech 1965–1975. První ze snímků zachycuje zájmová katastrální území Borovsko a Horka v roce 1953. Zástavba Borovska se od dnešní vesnice, která je součástí obce Bernartice, rozprostírala i severovýchodním směrem. Tato část byla zatopena včetně tvrze ze 17. století. Zachoval se kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, který leží jen asi 50 m od vodní nádrže, bývalý hostinec a škola. Zajímavostí je průsek pro protektorátní dálnici viditelný na snímku z roku 1953 západně od Borovska, který dodnes připomíná torzo mostu. Dnešní dálnice D1 na dálnici protektorátní navazuje v jižní části katastru západně od kamenolomu Bernartice-Borovsko. Původní lom patrný na snímku z roku 1953 východně od současného místa těžby byl uzavřen v roce 1950. Současný lom je v provozu od poloviny 70. let 20. století.

Vodohospodářská funkce vodní nádrže změnila způsob obhospodařování krajiny. V blízkosti nádrže vznikl pás lesa s ochrannou funkcí. Vzhledem k prvnímu pásmu hygienické ochrany je území bez povolení nepřístupné. Na snímku z počátku 50. let je ještě patrná mozaika polí soukromého zemědělství, kterou po kolektivizaci nahradily zcelené lány. Kromě tohoto celonárodního fenoménu a zatopení údolí Želivky nedoznal ráz krajiny v katastru Horka zásadních změn kromě výrazného růstu zástavby obce Horka II, která z valné většiny slouží k rekreačním účelům. Výrazné změny nejsou patrné ani v období 1990–2019.

Zvětšit porovnání snímků 1953 a 2019 | Snímek z roku 1953 | Snímek z roku 2019

Zvětšit porovnání snímků 1990 a 2019 | Snímek z roku 1990 | Snímek z roku 2019

 Celkový pohled na katastrální území Borovsko a Horka. Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html