Želivka

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Želivka

Želivka

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Kácov

1. Malé muzeum techniky Jawy od Sázavy

http://www.jawyodsazavy.cz

2. Muzeum zámek Kácov

http://www.zamek-kacov.cz

Zruč nad Sázavou

3. Muzeum Od verpánku k Baťovi

http://www.zamek-zruc.cz

4. Vodácké muzeum

http://www.zamek-zruc.cz

Ledeč nad Sázavou

5. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou

http://www.ledecns.cz/cs/informacni-centrum/muzeum.html 

6. Muzeum Jaroslava Foglara

http://www.muzeumjaroslavafoglara.cz/

Trhový Štěpánov

Muzeum Štěpánovska

https://www.trhovystepanov.cz/mesto/muzeum/o-muzeu/

Rataje nad Sázavou

Muzeum středního Posázaví

http://www.obecrataje.cz

 

Výsledky

Zájmové území Želivka představuje krajinu hlubokého říčního údolí, která byla zasažena výstavbou vodní nádrže. Přestože fenomén výstavby nádrží se odráží nejen v razantní proměně krajiny, ale i jejího využití, není v místních paměťových institucích nijak významně reflektován. Jediným muzeem, které se věnuje problematice spjaté s vodní nádrží je Vodácké muzeum sídlící na zámku ve Zruči nad Sázavou. Přibližuje rekreační funkci sledované oblasti, vodáctví a tramping. Další instituce se věnují spíše hospodářským odvětvím, které ještě před výstavbou nádrže byly v území rozvíjeny. Zajímavé jsou expozice sklářství a hodinářství v ledečském muzeu nebo obuvnictví na zámku ve Zruči nad Sázavou.

K širšímu regionu Želivky se vztahuje také Muzeum středního Posázaví, které se však nachází až za hranicemi zájmového území, v Ratajích nad Sázavou. Představuje drobná lidová řemesla typická pro tento region, soukromou dřevorubeckou sbírku nebo expozici historických kočárků.

Archivní dokumenty vztahující se k zájmovému území jsou uloženy především ve Státním okresním archivu v Benešově nebo Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě.

Použitá literatura a zdroje