Želivka

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

V této kulturní krajině nacházíme pouze fragmenty travinných biotopů (mapa 1) a většina z nich je na bývalé orné půdě (graf 1). Jako v jiných oblastech, i zde se na bývalé zemědělské půdě vyvinula většina mezofilních ovsíkových luk (tab. 1) zatímco vlhčí a aluviální louky jsou většinou kontinuální (tab. 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

0.3%

9.0%

90.5%

0.2%

123561.7

 T1.4

0.2%

85.5%

10.8%

3.4%

27669.4

 T1.5

0.0%

87.5%

8.4%

4.1%

2078.7

 T1.6

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

1764.9

 podíl na celkové rozloze 

0.3%

24.7%

74.2%

0.8%

155074.7

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesy jsou většinou kontinuální, nově vzniklé lesy mají většinou zhoršenou kvalitu (mapa 2, graf 2). Na bývalých loukách vznikla většina lužních lesů, kdežto na polích zhruba polovina acidofilních doubrav (tab. 2). V oblasti převažující boreokontinentální a hadcové bory jsou většinou kontinuální, avšak lze předpokládat, že v minulosti byly hojně využívány k pastvě.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda

 zahrady 

 ostatni 

 celková rozloha [m2

 L2.2

8.5%

62.6%

7.0%

17.8%

0.9%

3.2%

124646.4

 L3.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

29175.9

 L5.4

91.4%

8.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

17214.5

 L7.1

46.6%

1.1%

51.2%

0.0%

0.0%

1.2%

73662.9

 L8.1

96.6%

1.8%

0.9%

0.0%

0.0%

0.7%

430781

 L8.3

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

84572.4

 podíl na celkové rozloze 

77.7%

11.6%

6.6%

2.9%

0.2%

1.0%

760053.1

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.