Želivka

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

Území je značně homogenní z hlediska substrátů (převažují pararuly) i z hlediska reliéfu, celková diversita biotopů proto není příliš vysoká a je celkem rovnoměrně rozložená. Poněkud vyšší hustotu biotopů nalezneme pouze v údolích Sázavy a jajích přítoků (mapa 1).

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Chudé substráty ve středních nadmořských výškách předurčují dominanci acidofilních bučin (mapa 2). Celkově je diversita lesních biotopů nízká, botanicky a z hlediska biodiversity je zajímavý výskyt hadcových borů u Borovska (mapa 3, obr. 1) s několika druhy s ojedinělým výskytem v rámci ČR a  endemickým výskytem kuřičky hadcové. Z biotopů bezlesí stojí za pozornost hojnější výskyt vlhkých pcháčových luk (mapa 4) a vegetace skalních štěrbin (mapa 5).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 2: Rozšíření acidofilních učin
 

 Mapa 3: Rozšíření perialpidských
hadcových borů

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření vlhkých
pcháčových luk

Mapa 5: Rozšíření štěrbinové
vegetace silikátových skal

 

obr1 zm

Obr. 1: Hadcový bor u vodní nádrže Želivka

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.