Zahrádky

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Modelové území Zahrádky u České Lípy představují typ dlouhodobě vytvářené kulturní krajiny v okolí šlechtického sídla, zámku Zahrádky, obklopeného rozsáhlým parkem. Zámecký park společně s tzv. Valdštejnskou alejí byly roku 2013 vyhlášeny přírodní památkou.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním snímků z roku 1954 a 2019 lze dokumentovat zejména změnu ve vlastnictví a obdělávání zemědělských ploch, kdy došlo ještě k výraznějšímu zcelení menších bloků do velkých půdních celků. Vzrostl podíl lesních ploch zejména v severní polovině území. Ve snímcích jsou vidět zachované prvky krajinářských úprav, jako je Valdštejnská alej nebo alej vedoucí ze Zahrádek ke kostelu sv. Barbory. Patrná je také výstavba rodinných domů, jak v Zahrádkách, tak v části Borek. Z pohledu měřítka leteckého snímku k nejmenším změnám došlo v oblasti zámeckého parku a v údolí Robečského potoka (Peklo).

Modely krajiny

 1954
 
Modely krajiny
2019

 

Katastrální území Zahrádky u České Lípy v letech 1954 a 2019;

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012) http://cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about
  • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz