Zahrádky

Land cover flows 

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Krajina v okolí obce Zahrádky se stejnojmenným zámkem na Českolipsku se proměnila bezmála z 41 %. Více se proměnilo okolí intravilánu obce, kde docházelo k opouštění orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů a trvalé travní porosty i orná půda se měnily na lesní plochy. Celkově se tak krajina extenzifikovala a zarůstala.
Zahrádky

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností.

 LCF větší než 0,05 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> trvalý travní porost

1,08

35,01

14,19

 trvalý travní porost -> lesní plochy

0,36

11,65

4,72

 orná půda -> lesní plochy

0,31

9,97

4,04

 trvalý travní porost -> sukcesní vegetace 

0,18

5,79

2,34

 orná půda -> ostatní plochy

0,18

5,74

2,33

 orná půda -> trvalé kultury

0,14

4,57

1,85

 ostatní plochy -> lesní plochy

0,11

3,62

1,47

 ostatní plochy -> trvalé kultury

0,07

2,34

0,95

 trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,07

2,32

0,94

 trvalý travní porost -> orná půda

0,07

2,27

0,92

 trvalý travní porost -> vodní plochy

0,07

2,22

0,90

 

Literatura