Zahrádky

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Většina současných trávníků vznikla na bývalých polích (mapa 1, graf 1). Takto vzniklé biotopy se vyjímečným způsobem podílejí na diverzitě vegetace. Na bývalých polích najdeme, jak je obvyklé také v jiných územích, vysoký podíl mezofilních ovsíkových luk (T1.1, tab. 1), ale vidíme, že na polích vznikal i dominantní podíl většiny ostatních travinných biotopů, zejména písčin, navíc v nezanedbatelných rozlohách (tab. 1). Na kontinuální travní porosty jsou vázány zejména aluviální psárkové louky (T1.4) a bezkolencové louky střídavě vlhkých půd (T1.9). Za kontinuální lze považovat i výskyty uzavřených kostřavových trávníků písčin v zahradách (T5.3), což je pro tento typ vegetace jeden z typických výskytů.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

zahrady

zástavba

ostatní

Celková rozloha [m2]

T1.1

0.2%

20.7%

62.9%

 

3.6%

0.7%

11.9%

96462.3

T1.3

5.2%

10.9%

81.2%

     

2.7%

32515.9

T1.4

 

93.1%

5.8%

0.3%

   

0.9%

47958.0

T1.5

 

1.2%

 

98.8%

     

810.9

T1.9

 

99.6%

0.4%

       

9108.3

T2.3

17.0%

0.1%

       

82.9%

128.1

T3.4

1.4%

11.7%

82.7%

 

4.1%

   

4073.4

T3.5

   

100.0%

       

4137.1

T4.2

   

97.4%

     

2.6%

2009.7

T5.3

   

1.5%

 

88.6%

4.1%

5.7%

1468.6

T5.5

0.6%

3.2%

90.8%

 

0.1%

 

5.3%

15844.8

podíl na celkové rozloze

1.0%

36.4%

53.0%

0.4%

2.3%

0.3%

6.5%

214517.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Velká většina sekundárních lesů vznikla v nivě Robečského potoka (dnešní NPP Peklo, mapa 2) na místě původně obhospodařovaných luk (graf 2). Většina současných lužních a mokřadních lesů má tedy historii jako bezlesí (tab. 2). Historicky kontinuální jsou zejména acidofilní bučiny (L5.4) a boreokontinentální bory (L8.1). Ostatní typy lesa mají často historii jako bezlesí (tab. 2).

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

zahrady

zástavba

ostatní

Celková rozloha [m2]

L1

11.8%

75.9%

2.6%

9.0%

 

0.1%

0.7%

58649.7

L2.2

3.6%

69.1%

7.9%

12.7%

0.9%

0.1%

5.7%

140863.1

L3.1

24.8%

21.4%

29.6%

0.7%

1.2%

0.2%

22.0%

270341.8

L4

34.1%

31.7%

16.4%

   

0.7%

17.2%

13266.7

L5.4

97.9%

0.1%

       

2.1%

11988.5

L7.1

26.9%

45.3%

25.4%

     

2.4%

120848.4

L7.3

42.3%

17.1%

25.4%

0.2%

1.7%

0.3%

13.1%

284926.9

L8.1

86.7%

4.0%

3.4%

0.9%

0.6%

0.2%

4.1%

84951.3

podíl na celkové rozloze

32.7%

31.5%

20.4%

2.7%

1.0%

0.2%

11.6%

985836.4

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.