Zahrádky

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Zahrádky

Zahrádky

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Zahrádky

Zámek Zahrádky

 

Česká Lípa

5. Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

http://www.muzeumcl.cz

 

7. Muzeum textilního tisku

http://lipy.cz

 

6. Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě

http://www.muzeumcl.cz

Nový Bor

4. Sklářské muzeum Nový Bor

http://www.glassmuseum.eu

 

3. Art Glass Museum, Nový Bor

http://www.ajetoglass.com/cs/design

Horní Libchava

Zámek Horní Libchava

 

Zákupy

Eduard Held Muzeum

http://www.karnevalove-zbozi-masky.cz

Kravaře

Vísecká rychta v Kravařích

http://www.muzeumcl.cz

Úštěk

2. Muzeum čertů Úštěk

http://www.muzeum-certu.cz

 

1. Muzeum pohlednic

http://www.ustekmuzeumpohlednic.estranky.cz

Doksy

9. Památník Karla Hynka Máchy

http://www.muzeumcl.cz

 

8. Muzeum Čtyřlístek

http://www.muzeumctyrlistek.cz

 

Výsledky

Zájmové území Zahrádky patří mezi typické oblasti přeměněné šlechtické krajiny. Území bylo již v rukou Albrechta z Valdštejna v 17. století, ale i rodu Kouniců v 18. a 19. století, upravováno do podoby komponované krajiny s prvky zámeckých parků a zahrad. Právě dva zámecké areály – Zahrádky (dříve Nový zámek) a Horní Libchava jsou také nejreprezentativnějšími paměťovými institucemi, ale i kulturními památkami, které připomínají tyto proměny celé oblasti. Obsahují tradiční regionální expozice a přibližují tak historii severočeského území v celé šíři. Zámek Zahrádky však po požáru v roce 2009 prochází četnými rekonstrukcemi a v současné době je přístupný pouze při zvláštním příležitostech.

Další expozice, na které návštěvníci v této lokalitě mohou narazit, se šlechtické krajiny netýkají. Zajímavá jsou například: Muzeum textilního tisku, které formou interaktivní expozice včetně možnosti výroby vlastního tiskařského výtvoru, nabízí pohled do historie a současnosti tisku na textil. Textilní výroba i tisk má na Českolipsku velmi dlouhou tradici.

Další je soukromé Muzeum pohlednic v Úštěku, které skýtá unikátní sbírku historických pohlednic regionu. Zajímavá jsou i dvě muzea určená primárně pro děti (Muzeum čertů a Muzeum Čtyřlístek), jež tuto oblast navštíví zejména v letních měsících při výletech k Máchovu jezeru. Máchův kraj nezapomíná ani na svého jmenovce básníka Karla Hynka Máchu, jemuž je v Doksech věnován památník s drobnou expozicí. Při severní hranici zájmového území najdeme také Nový Bor s proslulými expozicemi ke sklářství.

Archivní materiály pro oblast Zahrádek jsou dostupné ve Státním okresním archivu v České Lípě a také v archivních fondech velkostatků, popř. rodinných archivech zmíněných šlechtických rodů (uložené zejména ne Státním oblastním archivu v Litoměřicích).

Použitá literatura a zdroje