stredni povltavi 1

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázuHluboké vltavské údolí

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý reliéf členité pahorkatiny až vrchoviny (makroreliéf)

zásadní, určující

Mohutné erozně zaříznuté vltavské údolí se zákruty, skalními výchozy a skalnatými srázy na nárazových březích

zásadní, určující

Drobnější pahorky (chlumy) místy se seskupením balvanů, na vrcholku zpravidla zalesněné

významná

Slapská přehrada – široká a protáhlá vodní hladina v hlubokém meandrujícím údolí

zásadní, určující

Mozaika krajinného pokryvu/vegetačního krytu se střídáním lesů a zemědělsky využívaných ploch (pole, louky, pastviny)

zásadní, určující

Smíšené lesy a borové lesy

zásadní, určující

Xerotermní doubravy, místy až křovinaté lesostepní porosty na skalnatých srázech vltavského údolí

významná

Svěží aluviální louky v údolních nivách potoků

významná

Nově založené ohrazené pastevní areály s chovem ovcí, výpasem koní a skotu

významná

Menší venkovská sídla (vesnice) často s kombinovanou obytnou a rekreační funkcí

významná, určující

Rekreační střediska, chatové osady, stanoviště hausbótů a jachet na březích Slapské přehrady a další objekty letní rekreace u vody (nejvíce Živohošť, Nová Živohošť, dále Měřín, Rabyně, Ždáň, Cholín a další)

zásadní, určující v jádrovém území

Silniční mosty překonávající hladinu Slapské přehrady

významná

Četné turistické značené trasy, naučné stezky a jejich tabule

významná, doplňující