stredni povltavi 1

Současný krajinný ráz středního Povltaví

Charakteristika krajinného rázuHluboké vltavské údolí

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

V krajinném rázu modelového území Střední Povltaví se stále rozhodujícím způsobem uplatňuje členitý reliéf, zaříznuté vltavské údolí s vodní nádrží Slapy, smíšené lesní porosty na svazích údolí a mozaikovitý způsob využití území, v němž se střídají smíšené lesy, orná půda, louky a pastviny a drobná venkovská sídla. V jádrovém území kolem Slapské přehrady krajinný ráz významným způsobem ovlivňují rekreační objekty soustředěné kolem přehrady – chatové osady, přístaviště lodí a kotviště hausbótů, sportoviště, rekreační zařízení, parkoviště apod. Mimo hlavní rekreační oblast Slapské přehrady zůstala původní sídelní struktura malých vesnic. Ve využití půdy došlo v poslední době ke změnám ve prospěch zatravnění. Vznikly pastevní areály s chovem ovcí, ale také koní pro sportovní a rekreační účely jízdy na koních. V tomto případě se projevuje blízkost Prahy a zvýšená poptávka po tomto způsobu trávení volného času.