stredni povltavi 1

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Křeničná a Živohošť. Původní krajina v údolí řeky Vltavy je dnes nenávratně ztracena díky vodnímu dílu Slapy. Na druhou stranu se přeměnila v rekreačně hojně využívanou oblast s centrem v Živohošti.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od konce 40. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1947 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1947. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují zábor zemědělsky využívané půdy (pravý břeh Vltavy v k.ú. Živohošť a na levém břehu v oblouku řeky v k.ú. Křeničná) v důsledku vybudování Slapské přehrady. Patrný je zánik původní obce Živohošť a rozvoj zastavěných ploch tvořících zázemí této rekreační oblasti v oblasti dříve využívané pro zemědělství (Živohošť a Nová Živohošť). Změna mezi roky 1947 a 1953 je minimální.

 Vltava lms zmenseno  Vltava 50 zmenseno Vltava 2018 zmenseno
1947 1953 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Křeničná a Živohošť

Použitá literatura a zdroje