stredni povltavi 1

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Střední Povltaví

mista pameti Střední Povltaví zmenseno

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Chotilsko

Muzeum střední Vltavy Chotilsko

http://www.ic-chotilsko.cz 

Prostřední Lhota

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

http://www.muzeum-pribram.cz 

Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec

http://www.muzeum-pribram.cz 

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany

http://www.muzeum-sedlcany.cz/wp 

Netvořice

Městské muzeum Netvořice

http://www.netvorice.cz/index.php?nid=1351&lid=cs&oid=2698497

 

Výsledky

Paměti krajiny Středního Povltaví se věnuje pět muzeí, z toho tři přímo a dvě nepřímo. Hlavní expozice přibližující krajinu i život v oblasti dnes zatopeného údolí střední Vltavy přináší Muzeum střední Vltavy v Chotilsku, které patří mezi výstavní prostory Hornického muzea Příbram. V chotilském muzeu se nachází expozice nazvaná „Z historie staré Vltavy v okolí“, která prezentuje okolí Chotilska v různých obdobích minulosti. Od pravěkého osídlení, přes těžbu a zpracování zlata až po zatopení údolí pro potřebu stavby Vltavské kaskády a tradiční řemesla spjatá s řekou. V druhé části muzea se pak nachází expozice k balónovému létaní.

S minulostí regionu návštěvníky seznamuje i další muzeum pod správou Hornického muzea Příbram – Muzeum Špýchar Prostřední Lhota. Svým umístěním v budově barokního špýcharu přibližuje architekturu venkovských a hospodářských staveb. Muzejní expozice v interiéru pak představují život venkovského obyvatelstva Středního Povltaví v 19. a 20. století. Vesnickou architekturu 19. a 20. století prezentuje i Skanzen Vysoký Chlumec.

Nepřímo se oblasti Středního Povltaví věnují i vzdálenější městská muzea v Sedlčanech a Netvořicích. Obě zahrnují tradiční expozice k historii obce i regionu, drobným lidovým řemeslům.

Archivní dokumenty pro tento region najdeme ve Státním okresním archivu v Příbrami a archivu Povodí Vltavy.

Použitá literatura a zdroje