Český kras

Zaniklá pastevní krajina v Českém krasu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá pastevní krajina v Českém krasu

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Modelové území katastrů Srbsko a Hostim v Českém krasu je příkladem krasové krajiny, v minulosti poznamenané těžbou a zpracováním vápence, odlesněním a zemědělským využíváním. Vápencové lomy a svažité zemědělské pozemky, dříve využívané zemědělskou malovýrobou především jako extenzivní pastviny, jsou dnes často opuštěné a podléhají zarůstání křovinami. V území se významně zvýšil podíl lesa. Změnila se také funkce krajiny a její ráz – z krajiny s dominující výrobní funkcí (zemědělskou a těžební) na krajinu s převládající funkcí rekreační a přírodoochrannou.

Útlum zemědělství a těžby je vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy současně doprovázen zvýšeným tlakem společnosti na rekreační a sportovní využívání krajiny a také zvýšenými suburbanizačními aktivitami. Ochrana a zachování tradičního rázu pastevní krajiny s vysokými přírodními a krajinářskými hodnotami alespoň ve fragmentech je možná jedině s využitím dotačních titulů na ochranu a údržbu krajiny.