Český kras

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá pastevní krajina v Českém krasu

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Krasový reliéf Českého krasu typu členité pahorkatiny až vrchoviny

zásadní, určující

Zaříznutá kaňonovitá údolí Berounky a Loděnice se skalními výchozy bílých vápenců na údolních svazích

zásadní, určující

Vápencové hřbety – kuesty s výchozy vápenců nad Svatým Janem a Hostimí

významná

Venkovská převážně zalesněná krajina s listnatými lesy s výraznou podzimní barevností

zásadní, určující

Výsadby nepůvodní borovice černé na suchých vápencových stanovištích

významná

Skalní stepi a lesostepi s borovicí černou, borovicí lesní a křovinatými porosty na jižních svazích nad Berounkou

významná

Zemědělská polní krajina západně od Hostimi a kolem Bubovic

významná

Zachovaná tradiční vesnická zástavba Hostimi

významná

Zástavba s významnými rysy rekreačního využití (penziony, restaurace) v Srbsku

významná

Antropogenní těžební tvary reliéfu – vápencové lomové stěny i menší jámové lomy a stěnové lomy

zásadní, určující

Znaky intenzivního rekreačního využití krajiny – značené turistické cesty, naučné stezky, cyklotrasy a cyklostezky, lezecké stěny

významná

Hlavní elektrifikovaná železniční trať v dopravním koridoru údolí Berounky

doplňující

Vodopády na travertinových kaskádách Bubovického potoka 

doplňující