Český kras

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Ve vybraném území Českého krasu se proměnilo využití na celkem 35 % rozlohy krajiny. Dominantně šlo o snižování intenzity využití. Orná půda zmenšovala svou rozlohu na úkor lesních ploch a trvalých travních porostů, mizely i trvalé travní porosty, ze kterých se stávaly zejména lesní porosty. Krajina se tedy co do využití extenzifikovala, zatravňovala a nejvíce zarůstala lesními porosty. Změnami přitom bylo dotčeno zejména údolí Loděnice a lokality blízko sídel. Český krad

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

 LCF větší než 0,1 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> lesní plochy

0,93

19,63

6,86

 orná půda -> trvalý travní porost

0,93

19,60

6,85

 trvalý travní porost -> lesní plochy

0,84

17,65

6,17

 trvalý travní porost -> sukcesní vegetace 

0,17

3,53

1,23

 orná půda -> ostatní plochy

0,15

3,18

1,11

 lesní plochy -> trvalý travní porost

0,15

3,13

1,09

 orná půda -> trvalé kultury

0,14

2,88

1,01

 lesní plochy -> ostatní plochy

0,13

2,70

0,94

 ostatní plochy -> lesní plochy

0,12

2,43

0,85

 orná půda -> sukcesní vegetace

0,11

2,21

0,77

 trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,10

2,18

0,76

  

Literatura