Český kras

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Český kras

Český kras

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Beroun

3. Muzeum Českého krasu v Berouně

http://www.muzeum-beroun.cz

1. Muzeum berounské keramiky

http://www.muzeumberounskekeramiky.cz/

2. Geopark Barrandien

http://muzeum-beroun.cz/09/2010/geopark/

Karlštejn

9. Muzeum betlémů

http://www.muzeumbetlemu.cz/

6. Muzeum lehkého opevnění Karlštejn

http://www.bunkrkarlstejn.cz/

10. Wax muzeum Karlštejn

http://www.waxmuseumprague.cz/wax-museum-karlstejn

8. Dům hodin

http://www.muzeumhodin.eu/

7. Muzeum uniforem

https://www.gluseum.com/CZ/Karlstejn/356185801126712/Muzeum-Uniforem

Svatý Jan pod Skalou

4. Muzeum ve Svatém Janu pod Skalou

https://www.svatyjan.cz/spolky-instituce/svatojanske-muzeum/

5. Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu - Skanzen Solvayovy lomy

http://www.solvayovylomy.cz

Loděnice

Muzeum trati a Ostře sledovaných vlaků

https://www.lodenice.cz/museum-trati-a-ostre-sledovanych-vlaku/ms-7404/p1=7404

Nučice

Místní muzeum Nučice

http://www.nucice.eu/muzeum-nucice/ds-6854/p1=4895

Chrustenice

Důlní expozice Chrustenická šachta

http://www.chrustenicka-sachta.cz

Nižbor

Informační centrum keltské kultury

https://www.zameknizbor.cz/

Hudlice

Památník Josefa Jungmanna v Hudlicích

http://www.obec-hudlice.cz/vyznamni-rodaci-nasi-obce/josef-jungmann/

Tetín

Muzeum - Historická síň obce Tetína

https://www.muzeumtetin.cz/

Liteň

Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné

https://www.mestysliten.cz/muzeum-svatopluka-cecha-a-jarmily-novotne/ds-1020

Všeradice

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

http://www.zamecky-dvur.cz/galerie-a-muzeum/

Mníšek pod Brdy

Muzeum užitkové techniky

http://www.muzeum-mnisek.cz/

 

Výsledky

V širším zájmovém území Český kras se nachází velké množství paměťových institucí, které různými způsoby prezentují bohatou historii i prvky kulturního dědictví této oblasti. Na okraji jádrového území najdeme pouze jedno muzeum – Muzeum ve Svatém Janu pod Skalou, které přináší tradiční expozice k dějinám lokality a místním lidovým řemeslům (především krajkářství). Sledované přeměny krajiny zaniklého pastevectví se však týkají expozice ve dvou od jádrového území poměrně vzdálených muzeí – Muzeum Českého krasu v Berouně a Muzeum užitkové techniky v Mníšku pod Brdy.

Obě tato muzea dokumentují přírodu na území Českého krasu, situaci v zemědělství a stroje potřebné k zemědělské výrobě. V Berouně se kromě tohoto muzea nachází i expozice Geopark Barrandien, která interaktivní formou představuje geologickou stavbu oblasti Barrandienu. S horninami a místním nerostným bohatstvím souvisí i další instituce, které na území Českého krasu najdeme (např. vápencové Solvayovy lomy a Chrustenická šachta).

Z dalších témat se v expozicích Českého krasu objevují opakovaně drobná lidová řemesla (např. keramika, výroba betlémů, hodinářství), vojenská problematika (uniformy, lehké opevnění Karlštejnska) a v neposlední řadě i několik významných rodáků a osobností spjatých s touto oblastí (M. D. Rettigová, Svatopluk Čech, Josef Jungmann). Zajímavou expozici přináší Nižborský zámek, v jehož prostorách najdeme Informační centrum keltské kultury. Slouží jako trvalá připomínka keltské minulosti Čech, a to zejména z důvodu své polohy nedaleko keltského oppida Stradonice.

Archivní dokumenty této oblasti je možné nalézt ve Státním okresním archivu v Berouně, popř. v Kladně.

Použitá literatura a zdroje