Trutnovsko

Radvanice u Trutnova: zaniklá hornická krajina

Charakteristika krajinného rázu | Radvanice u Trutnova: zaniklá hornická krajina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Radvanice leží v členité krajině severovýchodního českého pohraničí na západním okraji CHKO Broumovsko poblíž státní hranice s Polskem. Představují nevelký ostrov postmontánní (zaniklé hornické) krajiny, v níž hornická činnost skončila poměrně nedávno – trvala od konce 18. století do roku 1994. Po uzavření posledního dolu došlo k asanaci a ozelenění povrchových pozůstatků těžby, především hald v severním i jižním okolí Radvanic, takže dnes již jen minimum skutečně montánních památek připomíná ještě nedávnou těžbu uhlí. Na povrchu však zůstaly opuštěné mohutné haly a další objekty, především severně od Radvanic v prostoru, kde se nacházel nejmladší a největší důl Kateřina II (za socialismu Stachanov II). Krajina zde na pohled nese typické postindustriální rysy více než rysy postmontánní.

Poloha Radvanic v periferní oblasti sudetského pohraničí, navíc v členitém reliéfu na rozhraní Jestřebích hor a Broumovska, má za následek ještě jednu charakteristickou proměnu zdejší krajiny, a sice extenzifikaci a útlum zemědělské činnosti. Z okolí Radvanic prakticky zmizela orná půda. Zvýšila se výměra lesa, zbývající nelesní zemědělská půda je vesměs zatravněná a využívaná k extenzivnímu chovu dobytka. Změny ve využívání krajiny souvisejí se změnou její funkce, posílením přírodoochranné a rekreační funkce krajiny.