Broumovsko

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Petr Fišer, Lukáš Brůha

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab 1.

 

Obrázek 1: Využití krajiny v období stabilního katastru (1840 - 1842) a v současnosti (2021)

Vývoj využití krajiny

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1840 - 1842 (stabilní katastr) a 2021 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy   rozloha [%]
 stabilní katast r
 rozloha [%]
 současný katastr  
 změna [%] 
zastavěné plochy 0,45 0,73 0,28
ostatní plochy 4,12 3,56 -0,57
vodní plochy 0,72 0,66 -0,06
lesní plochy 20,01 20,94 0,93
orná půda 57,99 60,48 2,50
trvalé travní porosty 16,55 10,27 -6,28
trvalé kultury 0,16 2,83 2,67
sukcesní plochy X 0,53 0,53

 

Srovnání současného a stabilního katastru ukazuje, že základní změnou v tomto území bylo zcelování ploch orné půdy během 2. pol. 20. století. V době stabilního katastru byla orná půda rozčleněna velkým množstvím mezí a remízů, jejichž dnešní výskyt je značně omezen. V době stabilního katastru byla výrazně hustší cestní síť než v současné době

S tímto faktem souvisí i výskyt trvalých travních porostů, které jsou v současnosti na ústupu. Dnes sice tvoří souvislejší plochy, nicméně v minulosti tvořily pestrou mozaiku a často se nacházely mezi jednotlivými díly orné půdy.

Nově se v současnosti objevuje sukcesní vegetace, která se vyskytuje na okrajích orné půdy a pastvin, ale i v samotném intravilánu, kde často zabírá území mezi zástavbou a aktuálně využívanou ornou půdou.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.