Broumovsko

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

Rozmanitost biotopů je poměrně vysoká a rovnoměrně rozložena v celém zkoumaném území, příliš nevynikají ani reliéfově bohatá pískovcová skalní města, protože geologický podklad je chudý a uniformní. Lehce zvýšená je diverzita biotopů v okolí vodních toků a naopak snížená v zemědělské krajině (mapa 1).

Broumovsko

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Území je známo především výskytem pískovců, je ale geologicky poměrně pestré a převažují horniny živinově bohatší (jílovce, sprašové hlíny, vulkanity). V lesní vegetaci tak převažují květnaté bučiny (L5.1, mapa 2), v nejnižších polohách najdeme také dubohabřiny (L3.1, mapa 3), xerotermní vegetace však prakticky chybí. Pro pískovcové oblasti je typická acidofilní vegetace borů (L8.1, mapa 4) a výrazným fenoménem jsou horské smrčiny Adršpašsko-Teplických skal vázané na chladné klima inverzních roklí skalního města (mapa 5). Ve vegetci bezlesí stojí za zmínku hojný výskyt vlhkých pcháčových luk (T1.5, mapa 6) a smilkových trávníků (T2.3, mapa 7).

Broumovsko Broumovsko

Mapa 2: Rozšíření květnatých bučin

 Mapa 3: Rozšíření dubohabřin

 

Broumovsko Broumovsko

Mapa 4: Rozšíření
boreokontinentálních borů

Mapa 5: Rozšíření horských
třtinových smrčin

 

Broumovsko Broumovsko

Mapa 6: Rozšíření vlhkých
pcháčových luk

Mapa 7: Rozšíření podhorských
a horských smilkových trávníků

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.