Broumovsko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Podobně jako v jiných podhorských krajinách se nachází většina současných lučních biotopů na bývalé orné půdě (mapa1, graf 1), nejsou to ale pouze ovsíkové louky (T1.1, tab. 1), ale také poměrně hojné poháňkové pastviny (T1.3). Dokonce se na polích vyskytuje výrazný podíl ze zdejších vlhkých luk (T1.5 a T1.6) takže pravděpodobně došlo k narušení odvodnění a zamokření polí, což lze z hlediska biodiverzity považovat za pozitivní jev. V oblasti se také relativně hojně vyskytuje acidofilní vegetace v podobě smilkovýc trávníků (T2.3) a vřesovišť (T8.2 a T8.3), které se často vyskytují v mozaice s lesy a proto je jejich historické využití zdánlivě lesní.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

3.1%

31.8%

57.4%

0.8%

0.6%

6.2%

1118220

 T1.3

12.0%

18.2%

66.0%

0.0%

0.0%

3.8%

240687

 T1.5

0.0%

54.0%

36.3%

2.0%

0.4%

7.3%

35009

 T1.6

0.0%

79.8%

13.1%

5.8%

0.0%

1.3%

13956

 T2.3

24.9%

67.2%

0.0%

0.0%

0.0%

7.9%

293

 T3.4

0.0%

47.9%

52.1%

0.0%

0.0%

0.0%

676

 T8.2

38.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

61.4%

6

 T8.3

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7312

 podíl na celkové rozloze 

5.0%

30.4%

57.6%

0.8%

0.5%

5.8%

1416159

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy v území jsou většinou kontinuální (mapa 2, graf 2). Zřetelný je rozdíl mezi acidofilními lesními biotopy (smrčiny L9.1 a l9.2, bory L8.1 a acidofilní bučiny L5.4), které jsou téměř bez vyjímky kontinuální (tab. 2) a ostatními lesními biotopy, které se občas vyskytují na bývalé zemědělské půdě. Je to dáno nejspíše jednodušší obdělávatelností příslušných poloh, ale možná také vlivem historického hospodaření.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

13.1%

50.6%

12.5%

21.5%

0.0%

2.3%

201562

 L3.1

61.0%

29.0%

5.7%

2.3%

0.0%

2.0%

259063

 L4

64.4%

12.8%

7.8%

10.1%

0.0%

4.9%

23762

 L5.1

87.8%

4.6%

5.9%

0.0%

0.0%

1.8%

256978

 L5.4

99.0%

0.1%

0.4%

0.0%

0.0%

0.4%

214295

 L7.1

82.1%

3.6%

3.9%

0.0%

0.0%

10.4%

19961

 L8.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

26993

 L9.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2350

 L9.2

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2368

 podíl na celkové rozloze 

68.1%

19.2%

5.8%

5.1%

0.0%

1.8%

1007330

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.