Broumovsko

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území přeměněné krajiny intenzivního zemědělství na Broumovsku tvoří katastry Martínkovice a Otovice.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro zpracování byl použit software ArcMap.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Martínkovice a Otovice jsou historicky svým uspořádáním údolní lánové vsi rozkládají se podél toku Martínkovického potoka a řeky Stěnavy, resp. podél jim přiléhajících komunikacích. Na snímku z roku 1953 je zřetelně vidět uspořádání obytných a hospodářských budov do podoby dvorcových statků. Typická je mozaika podlouhlých políček oddělených mezemi. Zalesněné Broumovské stěny zasahují do západní části katastru Martínkovice. Rozsáhlejší zalesněná plocha se pak nachází jihovýchodně od soutoku Martínkovického potoka a Stěnavy a podél přítoků Stěnavy. Při porovnání se snímkem z roku 2020 je vidět rozvoj zástavby. Původní německé obyvatelstvo bylo po II. světové válce vysídleno. Vzhledem k odlehlosti a převážně zemědělskému charakteru krajiny nedošlo k hustému osídlení.

V Martínkovicích dnes žije kolem 500 a v Otovicích 340 obyvatel (https://www.martinkovice.cz/, https://www.obecotovice.cz/). V důsledku kolektivizace zemědělství došlo ke spojení drobných polí do větších celků. Vzhledem k blízkosti přírodních a kulturních památek (Broumovské stěny, Stolové hory, město Brumov aj.) a příznivým podmínkám pro pěší a cykloturistiku, má dnes tato původně zemědělská krajina i významnou  funkci rekreační.

Zvětšit porovnání snímků 1953 a 2020 | Snímek z roku 1953 | Snímek z roku 2020 

 Celkový pohled na katastrální území Martínkovice a Otovice ležící jižně od Broumova.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html