Broumovsko

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Broumovsko

Broumovsko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Broumov

Muzeum Broumovska

https://www.broumov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=1276&id_u=1011&n=muzeum%2Dbroumovska&p1=1004

Hronov

1. Rodný domek Aloise Jiráska

https://muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/17/rodny-domek-aloise-jiraska/

 

2. Jiráskovo muzeum

https://muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/17/muzeum-aloise-jiraska/

Police nad Metují

3. Muzeum stavebnice Merkur

http://www.merkurpolice.cz/

 

4. Muzeum papírových modelů

http://mpmpm.cz/

 

5. Muzeum města Police nad Metují

https://muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/10/muzeum-mesta-police-nad-metuji/

 

6. Stará škola Dřevěnka

https://muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/10/stara-roubena-skola-z-roku-1785/

Stárkov

Mlýn Dřevíček

http://mlyndrevicek.cz/

 

Výsledky

Zájmové území Broumovsko reprezentuje hned několik paměťových institucí zaměřených na minulost tohoto území. Nejblíže sledované proměně krajiny intenzivního zemědělství má Mlýn Dřevíček, technická památka, která přibližuje mlynářskou a pekařskou profesi. Jedná se o plně funkční vodní mlýn vybavený technikou z období tzv. První československé republiky. Historii regionu, lidovým řemeslům a také náboženské problematice, která díky působení benediktýnů krajinu Broumovska ovlivnila velmi významně, se věnují regionálně zaměřené expozice v Muzeu Broumovska v Broumově a v městském muzeu v Polici nad Metují. Expozice v Polici nad Metují se věnuje i speciálnímu tématu hračkářství – konkrétně papírovým modelům a místnímu produktu, stavebnici Merkur. Tématem, které spojuje muzea v Hronově, je naopak osobnost místního rodáka a spisovatele Aloise Jiráska.

Archivní materiály pro území Broumovska jsou dostupné například ve Státním okresním archivu v Náchodě.

Použitá literatura a zdroje