Boletice Klet

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Lukáš Brůha, Přemysl Štych, Jakub Růžička

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1842 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

Jachymov

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1842 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy 

 rozloha 1842 (%) 

 rozloha 2019 (%) 

 změna (%) 

zastavěné plochy 0,30 0,52 0,23
ostatní plochy 2,37 5,19 2,81
vodní plochy 0,33 0,21 -0,12
lesní plochy 61,38 75,01 13,63
orná půda 16,00 0,01 -15,99
trvalé travní porosty 19,52 15,29 -4,22
trvalé kultury 0,10 1,86 1,76
opuštěná půda 0,00 1,90 1,90

 

V roce 1842 bylo ve sledovaném území významně zastoupeno horské zemědělské hospodaření – orná půda spolu s trvalými travními porosty pokrývaly cca 36% území. V současnosti v území ornou půdu prakticky nenajdeme a travních porostů ubyly v průběhu sledovaného období o 4procentní body. Orná půda byla nahrazena lesy a zemědělské hospodaření přešlo do extenzívní formy, která je reprezentována zejména pastvinami. Trvalé travní porosty se udržely zejména na západě – v katastru Abertamy/Hřebečná). Jáchymov je kromě centrální části (a částí Mariánská a Nové Město), kde můžeme také najít trvalé travní porosty, prakticky celý pokryt lesem. Produkční funkce krajiny byla nahrazena funkcí rekreační, turistickou a sportovní (lyžařské vleky, běžecké trasy, cyklostezky). Území má i přes rozvoj těchto aktivit velmi periferní ráz, k čemuž přispívá i poloha v pohraničí.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.